Főoldal » Hírek » Illegálisan égették a hulladékot - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye - fotókkal

A hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a 2 fér­fi­val szem­ben, akik  nyílt tér­ben, egy ingat­lan udva­rán éget­tek el kom­mu­ná­lis hul­la­dé­kot.

A vád­irat sze­rint 2 férfi egy kecs­ké­di ingat­lan udva­rán, 2023. feb­ru­ár 09-én kom­mu­ná­lis hul­la­dé­kot (műanyag palac­kot, ron­gyo­kat, pelen­kát, taka­rót, töröl­kö­zőt, tol­la­sü­tőt, éte­les dobo­zo­kat) éget­tek el. Az elkö­ve­tők együtt húz­ták össze a hul­la­dé­kot gereb­lyé­vel egy kupac­ba, majd a tüzet közö­sen gyúj­tot­ták meg. Az Orosz­lá­nyi Önkor­mány­za­ti Tűz­ol­tó­ság a tűz­eset okán a hely­szín­re ment, azon­ban beavat­koz­ni­uk nem kel­lett, mert mire kiér­kez­tek, az elkö­ve­tők a tűz oltá­sát elkezd­ték, majd azt el is oltot­ták, miu­tán a szom­széd rájuk szólt és a rend­őr­ség­re beje­len­tést tett. 

Az elkö­ve­tők a hul­la­dék ége­té­sé­re enge­déllyel nem ren­del­kez­tek. A leve­gő védel­mé­re vonat­ko­zó sza­bá­lyok sze­rint hul­la­dék nyílt téri ége­té­se tilos.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tők­kel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.