Főoldal » Hírek » Illegálisan helyezte el és égette a hulladékot – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye – fotókkal

A hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki enge­dély nél­kül helye­zett el és ége­tett hulladékot.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021 feb­ru­ár­já­tól lakott egy esz­ter­go­mi ingat­lan­ban, onnan 2021. júli­us végén vég­leg elköl­tö­zött. A férfi 2021 már­ci­u­sá­tól 2021. júli­us végé­ig az udva­ron úgy helye­zett ki 10 m³-t meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű hul­la­dé­kot – épí­té­si tör­me­lé­ket, hasz­nált tető­cse­re­pet, bon­tott tég­lát, fa nyílászárókat-léceket, hasz­nált búto­ro­kat –, hogy arra nem volt enge­dé­lye. A hul­la­dék veszé­lyez­tet­te a kör­nye­zet ele­me­it, a talajt, a talaj­vi­zet és a köze­li folyóvizeket.

A férfi 2021 tava­szán a ház­ban és a hozzá tar­to­zó beke­rí­tet­len tel­ken lévő ház­tar­tá­si hul­la­dé­kot az ingat­la­non egy beton­tek­nő­ben elégette.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.