Főoldal » Archív » Illegálisan szerzett cigarettával üzletelt - vádemelés

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki nagy mennyi­sé­gű adó­zat­lan, zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát vásá­rolt fel és azt haszon­nal akar­ta továbbértékesíteni.

A vád sze­rint a vád­lott 2018. május 31-én, dél­előtt, Nyí­ra­dony bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett autó­val, ami­kor is rend­őri iga­zol­ta­tá­sá­ra került sor.

Az ellen­őr­zés alkal­má­val a rend­őrök a gép­jár­mű cso­mag­te­ré­ben, illet­ve a hátsó ülés alat­ti átala­kí­tott üreg­ben 9.000 doboz magyar adó- és zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát találtak.

A rend­őr­ség érte­sí­tet­te a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­talt, majd a NAV jár­őrei ellen­őriz­ték a vád­lott berettyó­új­fa­lui lakó­he­lyét, illet­ve a tulaj­do­ná­ban lévő, a lakó­ház köze­lé­ben leál­lí­tott kis­te­her­gép­ko­csit, melyek­ben továb­bi több, mint 16.000 doboz ille­gá­li­san szer­zett dohány­ter­mé­ket talál­tak. A több, mint 25.000 doboz ciga­ret­ta érté­ke közel 33 mil­lió Ft. A férfi a lefog­lalt dohány­ter­mé­kek szár­ma­zá­sát, adó­zott vol­tát nem tudta igazolni.

A vád­lott a nagy mennyi­sé­gű dohány­ter­mé­ket vagyo­ni haszon végett sze­rez­te meg, annak rend­sze­res szál­lí­tá­sa érde­ké­ben ala­kí­tot­ta át a személygépkocsiját.

A NAV nyo­mo­zó ható­sá­ga a nagy mennyi­sé­gű ciga­ret­tát, illet­ve az átala­kí­tott gép­jár­mű­vet lefog­lal­ta, az ille­té­kes adó- és vám­igaz­ga­tó­ság a fér­fi­val szem­ben közel 48.000.000,- Ft jöve­dé­ki bír­sá­got sza­bott ki.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járásbíróságon.

A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, továb­bá a lefog­lalt, átala­kí­tott sze­mély­gép­ko­csit és a fel­ta­lált nagy mennyi­sé­gű dohány­ter­mé­ket koboz­za el.