Főoldal » Hírek » Indítvány a hétfőn hajnalban kerékpárost gázoló férfi letartóztatására - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a szlo­vák fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki hét­főn haj­nal­ban János­som­or­ján elütött egy 20 éves bicik­list úgy, hogy koráb­ban kábí­tó­szert fogyasztott.

Az ügyész­ség indít­vá­nya sze­rint a 35 éves szlo­vák férfi hétfő haj­nal­ban, 3 óra 30 perc­kor János­som­or­ján ütöt­te el a kerék­pár­sá­von sza­bá­lyo­san hala­dó 20 éves fia­tal nőt, aki olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhunyt. A férfi meg­ál­lás és segít­ség­nyúj­tás nél­kül továbbhajtott.

A bal­eset hely­szí­nén maradt alkat­rész­da­ra­bok és a tér­fi­gye­lő kame­ra­fel­vé­te­lek alap­ján sike­rült azo­no­sí­ta­ni a ter­helt által hasz­nált jár­mű­vet. Ezután pedig állam­pol­gá­ri beje­len­tés alap­ján fog­ták el Moson­ma­gyar­óvá­ron a zavar­tan visel­ke­dő fér­fit. A ter­helt­nél alkal­ma­zott gyors­teszt négy kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő ható­anyag­ra jel­zett pozí­tív értéket.

Idő­köz­ben a nyo­mo­zó ható­ság látó­kö­ré­be került egy másik eljá­rás­ban vizs­gált, hét­főn, 5 óra körü­li idő­ben tör­tént bal­eset is, mely­nél egy hason­ló típu­sú és színű jár­mű­vel, Moson­ma­gyar­óvár bel­te­rü­le­tén ütöt­tek el egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő kerék­pá­rost. Az elkö­ve­tő ez eset­ben is meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott a helyszínről.

A nyo­mo­zás jelen­le­gi állá­sa sze­rint a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­val és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja a nyo­mo­zó ható­ság. A később ren­del­ke­zés­re álló szak­ér­tői véle­mé­nyek és a továb­bi nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek alap­ján a gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek száma és minő­sí­té­se változhat.

A letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban a Győri Járás­bí­ró­ság a mai napon 14 óra 30 perc­kor fog ülést tartani.