Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Indítvány a vörösiszap ügyben - A Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A vörö­siszap ügy­ben a Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség tör­vé­nyes határ­idő­ben elké­szí­tet­te másod­fo­kú indít­vá­nyát, s azt a mai napon az ira­tok­kal együtt továb­bít­juk a Győri Íté­lő­táb­lá­ra. Mint ismert, az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben az ügyész jelen­tett be fel­leb­be­zést, a vád­lot­tak fel­men­té­se miatt. A fel­leb­be­zést mind a tizen­öt vád­lott­ra fenn­tar­tot­tuk. Állás­pon­tunk sze­rint a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék szá­mos eljá­rá­si sza­bály­sér­tést vétett, íté­le­te meg­ala­po­zat­lan, s indo­ko­lá­si köte­le­zett­sé­gét sem tel­je­sí­tet­te. A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sze­rint a vád­lot­ta­kat bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség ter­he­li a kataszt­ró­fa előt­ti, alat­ti és utáni mulasz­tá­sa­i­kért. Bűnös­sé­gük elté­rő tény­ál­lás­ra ala­poz­va álla­pít­ha­tó csak meg, amit a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény hatá­lyos sza­bá­lyai sze­rint az első fokon fel­men­tett vád­lot­tak ese­té­ben a másod­fo­kú bíró­ság nem tehet meg. Ezért a Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség azt indít­vá­nyoz­za, hogy a táb­la­bí­ró­ság az első­fo­kú íté­le­tet helyez­ze hatá­lyon kívül, és ren­del­jen el új első­fo­kú eljárást.
Győr, 2016. júni­us hó 21. napján
Dr. Mészá­ros Tamás
fel­lebb­vi­te­li főügyész