Főoldal » Archív » Indítvány Baranyában az emberölés bűntettének kísérletével gyanúsított elkövető előzetes letartóztatására

A Bara­nya Megyei Rendőr-főkapitányságon több ember, továb­bá 14. élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bün­te­tő ügy­ben a Bara­nya Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett az őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letartóztatására.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2015. szep­tem­ber 16-án Kis­szent­már­ton­ban az egyik csa­lá­di ház­ban - csa­lá­di vesze­ke­dést köve­tő­en - a gya­nú­sí­tott hasba szúr­ta élet­tár­sá­nak édes­any­ját, vala­mint élet­tár­sa 2 éves gyer­me­két. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő élet­tár­sát, vala­mint a sérült kis­ko­rú gyer­me­ket arra kény­sze­rí­tet­te, hogy vele a szom­szé­dos kuko­ri­ca­föld­re meneküljön.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.16.