Főoldal » Archív » INDÍTVÁNY BOLDOG ISTVÁN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ MENTELMI JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRE

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­gen hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként indít­ványt tett az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél Bol­dog Ist­ván ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak felfüggesztésére.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség eljá­rást foly­tat hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. Az eljá­rás ada­tai sze­rint a megyei Terület- és Tele­pü­lés­fej­lesz­té­si Ope­ra­tív Prog­ram (TOP) egyes pályá­za­tai kap­csán fel­me­rült, hogy a pályá­za­tok­kal össze­füg­gés­ben külön­bö­ző sze­mé­lyek bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­tek el.

A nyo­mo­zás során Bol­dog Ist­ván ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő érin­tett­sé­ge is fel­me­rült. Az eljá­rás ada­tai sze­rint Bol­dog Ist­ván ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő a cse­lek­mé­nyek­ben oly módon vett részt, hogy a hiva­ta­li hely­ze­té­vel, befo­lyá­sá­val vissza­élt, jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ta a pályá­za­tok elbí­rá­lá­sá­nak ered­mé­nye­it, ami­ért vál­lal­ko­zók­tól jog­ta­lan előnyt kapott.

A fel­me­rült bizo­nyí­té­kok alap­ján a leg­főbb ügyész az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél indít­vá­nyoz­ta Bol­dog Ist­ván ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak felfüggesztését.

A bün­te­tő­el­já­rás Bol­dog Ist­ván ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­vel szem­be­ni lefoly­ta­tá­sá­ra a men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­se ese­tén nyí­lik lehetőség.