Főoldal » Hírek » Indítvány dr. Völner Pál országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként indít­ványt tett az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél dr. Völ­ner Pál ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak felfüggesztésére.

Dr. Völ­ner Pál ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő, az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um minisz­ter­he­lyet­te­se, par­la­men­ti állam­tit­ká­ra, aki 2019 augusz­tu­sá­tól a Magyar Bíró­sá­gi Vég­re­haj­tói Kar­ral kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat ellá­tó minisz­te­ri biz­tos is egyben.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség előtt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban meg­ala­po­zott gyanú merült fel arra, hogy dr. Völ­ner Pál a Magyar Bíró­sá­gi Vég­re­haj­tói Kar elnö­ké­től hosszabb időn keresz­tül, rend­sze­re­sen, alkal­man­ként 2-5 mil­lió forin­tot kapott.

Dr. Völ­ner Pál a gyanú sze­rint a jog­ta­lan előny ellen­té­te­le­zé­se­ként – fel­ügye­le­ti, ható­sá­gi, igaz­ga­tá­si jog­kö­ré­vel vissza­él­ve – vál­lal­ta, hogy konk­rét ügye­ket intéz, a Magyar Bíró­sá­gi Vég­re­haj­tói Kar elnö­ke kéré­sé­nek megfelelően.

Dr. Völ­ner Pál cse­lek­mé­nye veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által az elő­nyért a hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb módon vissza­él­ve, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te meg­ala­po­zott gya­nú­ját kelti.

A fel­me­rült bizo­nyí­té­kok alap­ján a leg­főbb ügyész az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél indít­vá­nyoz­ta dr. Völ­ner Pál ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak felfüggesztését.

A bün­te­tő­el­já­rás dr. Völ­ner Pál ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­vel szem­be­ni lefoly­ta­tá­sá­ra a men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­se ese­tén nyí­lik lehetőség.

 Az ügy­ben jelen­leg össze­sen tizen­két gya­nú­sí­tott van – közü­lük nyolc vég­re­haj­tó és egy vég­re­haj­tó helyet­tes. Jelen­leg hat gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tás­ban van, egy sze­mély pedig bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.