Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Indítvány előzetes letartóztatásra

 

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a ceg­lé­di nőnek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta gyer­me­két, hogy a kis­fiú éle­tét vesztette. 

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy fia­tal ceg­lé­di nő élet­tá­rá­sá­val két kicsi gyer­me­kü­ket neve­li, a har­ma­dik gyer­me­ket éppen vár­ják. A csa­lád­fő elvesz­tet­te a mun­ká­ját, alkal­mi mun­kák­ból éltek, gyak­ran meg­él­he­té­si gon­dok­kal küsz­köd­tek. A viták, vesze­ke­dé­sek és a min­den­na­pok gond­jai miatt a nő sok­szor ide­ges volt, kevés türe­lem­mel for­dult a gyermekekhez.

2016. októ­ber 30-án a más­fél éves fiú­gyer­mek, a bűn­ügy sér­tett­je sírt, kia­bált. Az anya nem tudta elcsi­tí­ta­ni a kis­fi­út. A gya­nú­sí­tott az egyre han­go­sab­ban síró gyer­me­ket több alka­lom­mal fel­emel­te és nagy erő­vel a föld­höz csap­ta. A sér­tett a fejét ért sérü­lé­sek követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

Bár a gya­nú­sí­tott men­tőt hívott, és a hely­szín­re érke­ző men­tők azon­nal meg­kezd­ték a kis­gyer­mek újra­élesz­té­sét, gyors és szak­sze­rű mun­ká­juk nem járt sikerrel.

A tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott nő ese­té­ben a bűn­cse­lek­mény kima­gas­ló tár­gyi súlya miatt okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy sza­ba­don véde­kez­ve meg­szök­ne a ható­ság elől.

Ezért a Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.