Főoldal » Hírek » Indítvány pécsi kábítószer-kereskedők elsőfokú büntetésének súlyosítására – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Pécsi Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­té­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik a bara­nyai megye­szék­he­lyen kábí­tó­szer­rel keres­ked­tek.

Az íté­let sze­rint az egyik vád­lott­nál 2017 novem­be­ré­ben egy másik bűn­cse­lek­mény miatt indult eljá­rás­ban a ható­ság ház­ku­ta­tást tar­tott, amely­nek során kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő anya­go­kat és a kábí­tó­szer kiada­go­lá­sá­ra szol­gá­ló esz­kö­zö­ket fog­lalt le. Az ennek alap­ján indult bün­te­tő­el­já­rás alatt a vád­lott 2018 júli­u­sá­ig tovább­ra is beszer­zett és érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert, amely­nek egy részét vádlott-társa a laká­sán, „paní­ro­zott cser­ke­mell hús” fel­ira­tú tasa­kok­ban a fagyasz­tó­já­ban, vala­mint wkisky-s dobo­zok­ban rej­tet­te el, illet­ve tárol­ta.

Az első­fo­kon eljárt Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat - a vád­dal egye­ző­en - jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért a kábí­tó­szert beszer­ző és érté­ke­sí­tő tet­test kilenc év, míg a szer táro­lá­sá­ban, elrej­té­sé­ben köz­re­mű­kö­dő bűn­se­gé­det öt év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a véde­lem eny­hí­tés iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség – az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va - hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Pécsi Íté­lő­táb­lán.