Főoldal » Archív » Indítvány Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére

A bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség előtt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként, Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél Simon­ka György ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak a fel­füg­gesz­té­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben fel­me­rült meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint Simon­ka György tevé­keny­sé­ge a zöldség-gyümölcs ter­me­lői cso­por­tok és ter­me­lői szer­ve­ze­tek (a továb­bi­ak­ban TÉSZ) által igény­be vehe­tő, az Euró­pai Uni­ó­tól és a hazai költ­ség­ve­tés­ből szár­ma­zó támo­ga­tá­sok jog­el­le­nes meg­szer­zé­sé­re irá­nyult. A ter­me­lői szer­ve­ze­tek ugyan­is az elis­me­ré­si terv­ben sze­rep­lő beru­há­zá­sok­hoz, esz­köz­be­szer­zé­sek­hez az Euró­pai Mező­gaz­da­sá­gi Garan­cia Alap­ból, vala­mint az uniós támo­ga­tá­son túl­me­nő­en a tag­ál­la­mi költ­ség­ve­tés­ből is támo­ga­tás­ban részesülhettek.

Mivel Simon­ka György tisz­tá­ban volt azzal, hogy jelen­tős össze­gű pályá­za­ti for­rá­sok nyíl­nak meg, ezért 2009 év végén elha­tá­roz­ta, hogy mások segít­sé­gé­vel, azok cége­i­nek a fel­hasz­ná­lá­sá­val egy olyan sze­mé­lyi kört épít fel, mely­nek az volt a célja, hogy a beru­há­zá­sok meg­va­ló­sí­tá­sa során, a dön­tés­ho­zó­kat meg­té­veszt­ve, egy­más­sal össze­han­gol­tan, euró­pai uniós, illet­ve a hazai költ­ség­ve­tés­ből szár­ma­zó, vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tás igény­be­vé­te­lé­vel jog­ta­lan vagyo­ni haszon­hoz jussanak.

Simon­ka György és tár­sai a beru­há­zá­so­kat és az esz­köz­be­szer­zé­se­ket felül­áraz­ták, vagy­is a kérel­mek­ben valót­lan ada­to­kat tün­tet­tek fel azért, hogy jog­el­le­ne­sen meg­nö­velt össze­gű támo­ga­tá­so­kat vegye­nek fel. Az ingat­la­no­kat olcsón meg­sze­rez­ték, majd azo­kat mini­má­lis fej­lesz­tés­sel, fik­tív érték­becs­lés­sel sze­re­pel­tet­ték az elis­me­ré­si ter­vek­ben. A beszer­zett esz­kö­zök dön­tő­en hasz­nál­tak vol­tak, ame­lyek csak töre­dé­két kép­vi­sel­ték az értük kifi­ze­tett összegnek.

Simon­ka György meg­ha­tá­roz­ta azt is, hogy az egyes beru­há­zá­so­kat meg­va­ló­sí­tó cégek kép­vi­se­lői a nekik átutalt, vagy­is felül­ára­zott vál­lal­ko­zói díj mek­ko­ra részét - álta­lá­ban 45 %-át – szol­gál­tas­sák vissza neki készpénzben.

Az eddig beszer­zett ada­tok alap­ján a Simon­ka György ren­del­ke­zé­sei sze­rint lebo­nyo­lí­tott beru­há­zá­sok kap­csán oko­zott vagyo­ni hát­rány meg­ha­lad­ja az 1 mil­li­árd 400 mil­lió forintot.

Simon­ka György ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő cselekménye:

- két rend­be­li, fel­buj­tó­ként, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűntettének,

- két rend­be­li, bűn­szer­ve­zet­ben, gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet részé­re tevé­keny­sé­get végző, önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­méllyel kap­cso­lat­ban elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűntettének,

- két rend­be­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűntettének,

- két rend­be­li, társ­tet­tes­ként bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűntettének,

- két rend­be­li foly­ta­tó­la­go­san, és fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­gé­nek megala­po­zott gya­nú­ja meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

Az ügy­ben a NAV Köz­pon­ti Hiva­tal Pénz­mo­sás Elle­ni Infor­má­ci­ós Iroda fel­je­len­té­se nyo­mán a NAV Dél-alföldi Regi­o­ná­lis Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­ga 2014. júli­us 14. nap­ján ren­delt el nyo­mo­zást költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­cse­lek­mé­nye miatt. A Leg­főbb Ügyész­ség Kiemelt, Kor­rup­ci­ós és Szer­ve­zett Bűnö­zés Elle­ni Ügyek Főosz­tá­lya 2016. feb­ru­ár 4. nap­ján a nyo­mo­zás lefoly­ta­tá­sá­ra a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­get jelöl­te ki.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség az ügy­ben eddig 29 sze­mélyt (ügy­ve­ze­tő­ket, alvál­lal­ko­zó­kat, hoz­zá­tar­to­zó­kat, bizal­mi embe­re­ket, vesz­te­ge­tés­sel érin­tet­te­ket) hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként, akik vala­mennyi­en sza­bad­lá­bon védekeznek.

A men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­se ese­tén nyí­lik lehe­tő­ség Simon­ka György gya­nú­sí­tot­ti kihallgatására.