Főoldal » Archív » Indítvány tett az ügyészség egy életfogytiglanra ítélt férfi feltételes szabadságra bocsátásának halasztására

A Somogy Megyei Főügyész­ség egy huszon­ki­lenc éve tör­tént bru­tá­lis ember­ölés kapos­vá­ri elkö­ve­tő­jé­vel szem­ben külön­le­ges eljá­rás kere­té­ben indít­ványt tett a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás leg­ko­ráb­bi idő­pont­já­nak elha­lasz­tá­sá­ra. Az elítél­tet az élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sa alatt elkö­ve­tett újabb bűn­cse­lek­mé­nyei miatt két ízben is hatá­ro­zott tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­tek.

A férfi három tár­sá­val 1990 szep­tem­be­ré­ben Kapos­vár kül­te­rü­le­tén támadt rá a het­ven­ki­lenc éves egye­dül­ál­ló asszony­ra. A táma­dók fejük­re feke­te színű női haris­nyát, kezük­re gumi­kesz­tyűt és zok­nit húz­tak. Az ágy­ban fekvő idős sér­tett szá­já­ba zseb­ken­dőt töm­tek, míg arcát fej­ken­dő­jé­vel átkö­töt­ték, lábát és kezét is meg­kö­töz­ték, a sér­tett ennek követ­kez­té­ben meg­ful­ladt. A vád­lot­tak gáz­pa­lac­ko­kat, edé­nye­ket, és mini­má­lis kész­pénzt vit­tek maguk­kal.

A vád­lot­tat jog­erő­sen nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­let­ék azzal, hogy húsz év múlva bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, ami 2011. ápri­lis 1-én meg­tör­tént.

Ezután a ter­hel­tet össze­sen tizen­nyolc rend­be­li lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság 2014-ben két év nyolc hónap bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, az élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­ből enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­sá­got meg­szün­tet­te azzal, hogy a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsát­ha­tó­ság leg­ko­ráb­bi idő­pont­ját öt évre elha­lasz­tot­ta.

Ennek a bün­te­tés­nek a vég­re­haj­tá­sa alatt a Szom­bat­he­lyi bör­tön­ben egy kör­let­fel­ügye­lőt akart meg­vesz­te­get­ni azzal, hogy 200.000,-Ft-ért csem­pésszen be neki egy tele­font. Hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt ezért 2018-ban két év hat hó bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést kapott azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, de több ízben köve­tett el a bör­tön­ben fegyel­mi vét­sé­get is.

A Somogy Megyei Főügyész­ség a koráb­ban élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt férfi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sa leg­ko­ráb­bi idő­pont­já­nak öt évvel tör­té­nő elha­lasz­tá­sá­ra tett indít­ványt.