Főoldal » Hírek » Indítványozta az ügyészség a hamis oltási igazolással üzletelő orvosi asszisztensek letartóztatását - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a két nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik egyi­ke a társa segít­sé­gé­vel egy gyön­gyö­si házi­or­vo­si ren­de­lő­ben 2021 máju­sa és júli­u­sa között pén­zért állí­tott ki hamis és valót­lan tar­tal­mú SARS-COV-2 elle­ni védő­ol­tás beadá­sá­ról szóló igazolásokat.

A jelen­leg ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a rend­őr­ség által gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott ápo­ló­nő a házi­or­vos tud­tán kívül, az ő belé­pé­si kód­ját jogo­su­lat­la­nul fel­hasz­nál­va, valót­lan ada­to­kat rög­zí­tett a hami­sí­tott iga­zo­lá­sok alap­ján a védő­ol­tá­sok beadá­sá­hoz kap­cso­ló­dó köz­pon­ti elekt­ro­ni­kus rend­szer­be, míg bün­te­tett elő­éle­tű társa – aki önkén­tes­ként dol­go­zott a ren­de­lő­ben – ebben több szem­pont­ból is tevő­le­ges segít­sé­get nyúj­tott neki. A gya­nú­sí­tot­tak a hamis és valót­lan tar­tal­mú védő­ol­tás­ról szóló iga­zo­lá­sok kiál­lí­tá­sá­ért köz­ve­tí­tő­kön keresz­tül össze­sen több mil­lió forint­hoz jutot­tak, amit meg­osz­tot­tak egy­más között. A hamis okira­tok alap­ján rög­zí­tett sze­mé­lyek a COVID-19 elle­ni védő­ol­tás beadá­sa, a koro­na­ví­rus fer­tő­zés­ből való iga­zolt gyó­gyu­lás, vala­mint utó­lag elvég­zett ellenanyag-vizsgálat nél­kül, pén­zért jutot­tak hozzá a védett­sé­gi igazolványhoz.

A nyo­mo­zó ható­ság jelen­leg több­rend­be­li köte­les­ség­sze­gés­sel, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel, vala­mint védett­sé­gi iga­zo­lás­sal vissza­élés bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja a két nőt, akik­nek lakó­he­lyén már kuta­tást is végeztek.

Az ügyész­ség mind­két őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban szük­sé­ges­nek látja a leg­sú­lyo­sabb sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét, mivel meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon össze­be­szé­lés­sel, vagy a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­nék a bizo­nyí­tást. Emel­lett ese­tük­ben a szö­kés, az elrej­tő­zés, illet­ve az újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek a veszé­lye is fennáll.

A bíró­ság az indít­vá­nyo­zott kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a hol­nap tar­tan­dó ülé­sen hoz döntést.