Főoldal » Hírek » Indítványt tett a letartóztatásra az ügyészség a bujáki emberölés ügyében - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye - rendőrségi fotókkal

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint múlt vasár­nap kés­sel és ásó­val meg­öl­te ismerősét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 34 éves férfi 2023. ápri­lis 23-án dél körül Bujá­kon, a teme­tő mel­let­ti erdő­ben vele egy­idős isme­rő­sét egy éles heggyel bíró esz­köz­zel test­szer­te több­ször meg­szúr­ta, majd egy ásó­val fejen ütötte.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, holt­tes­tét a gya­nú­sí­tott a cse­lek­ményt köve­tő­en elásta.

A fér­fi­vel szem­ben a Nóg­rád Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság Bűn­ügyi Osz­tá­lya ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt foly­tat nyo­mo­zást, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.

A gya­nú­sí­tott a bűn­cse­lek­ményt kihall­ga­tá­sa során beismerte.

A vár­me­gyei főügyész­ség a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény gya­nú­sí­tott­já­nak letar­tóz­ta­tá­sát a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indítványozta.

Az indít­vány tár­gyá­ban a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja - vár­ha­tó­an - a 2023. ápri­lis 28-án 10 óra­kor kez­dő­dő ülé­sen dönt.

Az ügy­ről kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-bujakon