Főoldal » Hírek » Indokolatlan bántalmazás Miskolcon - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves férfi ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban min­den indok nél­kül rátá­madt egy fér­fi­ra, több­ször arcon ütöt­te, föld­re lökte és nagy erő­vel com­bon rúgta. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. augusz­tus végén, a déli órák­ban, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban min­den indok nél­kül rátá­madt egy busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó fér­fi­ra. Több­ször arcon ütöt­te, ezután tovább haladt, a sér­tett is igye­ke­zett elmen­ni a hely­szín­ről egy másik irány­ba, azon­ban a vád­lott utána sza­ladt, nagy erő­vel meg­lök­te, ami­től a férfi a föld­re esett.

A táma­dó ezt köve­tő­en sem hagyott fel a bán­tal­ma­zás­sal, hanem a föl­dön fekvő sér­tet­tet több eset­ben com­bon rúgta. A rúgá­sok olyan ere­jű­ek vol­tak, hogy a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló comb­nyak­tö­rés sérü­lést szen­ve­dett, amely a csí­pő­ízü­let köze­pes mér­té­kű moz­gás beszű­kü­lé­sé­vel járt, így mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got eredményezett.

A fér­fit koráb­ban súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt, mint külö­nös vissza­esőt sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­ték, ez okból erő­sza­kos, több­szö­rös vissza­eső­nek minősül.

Vele szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.