Főoldal » Archív » Ingatlanközvetítőnek adta ki magát a csaló

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy kecs­ke­mé­ti fér­fi­vel szem­ben, aki ingat­lan­köz­ve­tí­tő­nek adta ki magát és egy házas­párt becsap­va az elad­ni ígért telek fog­la­ló­ja, vétel­ára és ügy­vé­di mun­ka­díj ürü­gyén több, mint 2,5 mil­lió forin­tot csalt ki tőlük.

A 30 éves férfi idén év ele­jén nehéz anya­gi hely­zet­ben volt, tar­to­zá­sai vol­tak, ami­nek ren­de­zé­sé­hez pénzt akart sze­rez­ni. A vád­lott egy kecs­ke­mé­ti bel­vá­ro­si iro­dá­ban ingat­lan­köz­ve­tí­tő­nek adta ki magát és az inter­ne­ten is mar­ke­ting veze­tő­ként hir­det­te magát. Hir­de­té­sé­ben épí­té­si tel­kek érté­ke­sí­té­sét, továb­bá igény sze­rint házak kulcs­ra kész fel­épí­té­sét ígér­te az ügy­fe­lek­nek. 2016 feb­ru­ár­já­ban egy három­gyer­me­kes házas­pár fel­ke­res­te a vád­lot­tat iro­dá­já­ban, mert ter­vük az volt, hogy Kecs­ke­mé­ten tel­ket vásá­rol­nak és azon csa­lá­di házat építenek.

A vád­lott 3 tel­ket muta­tott meg a házas­pár­nak, akik egy bal­ló­szö­gi ingat­lan mel­lett dön­töt­tek. A vád­lott közöl­te, hogy sokan érdek­lőd­nek a telek iránt, ezért 500.000,- Ft fog­la­lót kért és kapott a pár­tól. Néhány nap­pal később a vád­lott elkér­te a vétel­ár hiány­zó részét is áldo­za­ta­i­tól, akik továb­bi 2 mil­lió forin­tot adtak át neki. Ezen felül a vád­lott még ügy­vé­di mun­ka­díj­ra és a csa­lá­di ház meg­ter­vez­te­té­sé­re is elkért tőlük 80.000,- Ft-ot.

A meg­vé­tel­re kínált telek igazi tulaj­do­no­sa a vád­lot­tal nem állt kap­cso­lat­ban, őt a telke eladá­sá­val nem bízta meg. A csaló férfi ráadá­sul ügy­vé­det sem bízott meg az ígért adás­vé­te­li szer­ző­dés elké­szí­té­sé­vel. A férfi szán­dé­ka kizá­ró­lag a sér­tet­tek 2.580.000,- Ft-jának meg­szer­zé­sé­re irá­nyult. A házas­pár kára nem térül meg.

Az ügyész­ség a fér­fit csa­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.