Főoldal » Hírek » Ingatlanközvetítőt perelt a főügyészség a tisztességtelen szerződési feltételei miatt - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Magán­sze­mé­lyek kez­de­mé­nye­zé­sé­re a Heves Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága pert indí­tott a pol­gá­ri bíró­ság előtt a köz­ér­dek védelmében.

A kez­de­mé­nye­ző házas­pár több szer­ző­dést kötött ingat­lan érté­ke­sí­té­sé­re egy orszá­gos fran­chise rend­sze­rű háló­zat tag­ja­ként műkö­dő ingat­lan­köz­ve­tí­tő vál­lal­ko­zás­sal. Ezek a vál­lal­ko­zás által előre, blan­ket­ta­ként meg­fo­gal­ma­zott „meg­ál­la­po­dás” és „meg­ál­la­po­dás kizá­ró­la­gos­ság­ról” meg­ne­ve­zé­sű nyom­tat­vá­nyok azon­ban olyan, a szer­ző­dő felek által előre meg nem tár­gyalt szer­ző­dé­si fel­té­te­le­ket tar­tal­maz­tak, melyek közül töb­bet a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv tisz­tes­ség­te­le­nek minő­sít azért, mert az ilyen tar­tal­mú álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek sér­tik a vál­lal­ko­zás szol­gál­ta­tá­sa­it igény­be vevő sze­mé­lyek – vagy­is a fogyasz­tók – jogait.

A blan­ket­tá­ban az ingat­lan­köz­ve­tí­tő kizár­ta annak lehe­tő­sé­gét, hogy az ingat­lan­ér­té­ke­sí­tés­sel őt meg­bí­zó fogyasz­tók – egy előre meg­ha­tá­ro­zott szűk kör kivé­te­lé­vel – a meg­bí­zás idő­sza­ká­ban más­nak adhas­sák el a házu­kat, mint akit szá­muk­ra kiközvetített. 

Ez a ren­del­ke­zés sem­mi­be vette az alap­ve­tő tulaj­do­no­si jogo­kat, emel­lett a jóhi­sze­mű­ség és a tisz­tes­ség álta­lá­nos tör­vé­nyi köve­tel­mé­nyé­be ütközött. 

Tisz­tes­ség­te­len volt az a fel­té­tel is, amely a hosszú hóna­pok­ra meg­kö­tött meg­bí­zá­si szer­ző­dés fel­mon­dá­si jogát kizár­ta a meg­bí­zók számára.

Az ingat­lan­köz­ve­tí­tő ezek mel­lett a meg­bí­zá­si idő­szak letel­tét köve­tő nem keve­sebb, mint három évig igényt tar­tott az álta­la kikö­tött siker­díj­ra akkor, ha az ingat­lant a meg­bí­zók egy bizo­nyos összeg­ha­tár felett ekkor adták el olyan sze­mély­nek, akit a cég koráb­ban kiköz­ve­tí­tett számukra.

Töb­bek között ezen fel­té­te­le­ket talál­ta tisz­tes­ség­te­len­nek az Egri Tör­vény­szék a benyúj­tott ügyé­szi kere­set alap­ján, ezért az alpe­res­sel szer­ző­dő vala­mennyi ügy­fél­re kiter­je­dő hatállyal meg­ál­la­pí­tot­ta ezek sem­mis­ség­ből faka­dó érvény­te­len­sé­gét, és az ingat­lan­köz­ve­tí­tőt ennek meg­fe­le­lő tar­tal­mú köz­le­mény köz­zé­té­te­lé­re köte­lez­te. A per­vesz­tes cég fel­leb­be­zett, de a bíró­ság másod­fo­kon is az ügyész­ség­nek adott igazat.

Az ügy­ben nem­rég a Kúria mond­ta ki a végső szót, ami­vel pont került a hosszas, de a fogyasz­tói jogok védel­me szem­pont­já­ból ered­mé­nye­sen zárult eljá­rás végére.