Főoldal » Hírek » „Innen kockázatmentesen lehet lopni” - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se és lopás miatt vádat emelt egy több­szö­rös, külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint előbb egy­ma­ga tört be a sér­tett­hez, majd mivel állí­tá­sa sze­rint onnan „koc­ká­zat­men­te­sen bár­mit el lehet lopni”, 16 éves isme­rő­sét és annak barát­ját buj­tot­ta fel újabb betö­rés­re, rész­le­te­sen kiok­tat­va őket a hely­szín­ről és a bejutásról. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott rövid­del azután, hogy egy koráb­bi bör­tön­bün­te­tés­ből sza­ba­dult, 2020 feb­ru­ár­já­ban egy kerí­té­sen át bemá­szott egy kis­kun­maj­sai ingat­lan­ba, majd onnan a drót­ke­rí­té­sen át tovább­má­szott a szom­széd­ba, a sér­tett udva­rá­ba. Ott a mel­lék­épü­let abla­kát benyom­ta és az épü­let­ből tele­font, vala­mint kézi­szer­szá­mo­kat vitt el 140 ezer forint értékben.

Ezután a férfi a 16 éves isme­rő­sé­nek és egy barát­já­nak beszá­molt a lopás­ról. Rész­le­te­sen kiok­tat­ta őket a bűn­cse­lek­mény hely­szí­né­nek meg­kö­ze­lí­té­sé­ről, az épü­let­be tör­té­nő biz­ton­sá­gos beju­tás­ról, az itt talál­ha­tó érté­kek­ről. Állí­tá­sa sze­rint onnan koc­ká­zat­men­te­sen bár­mit el tud­nak lopni, nem fog­nak lelep­le­ződ­ni, mert az ingat­lan lakat­lan és sem kame­ra, sem riasz­tó­rend­szer nincs felszerelve.

A vád­lott rábí­rá­sá­ra a fia­tal­ko­rú és társa arra az elha­tá­ro­zás­ra jutot­tak, hogy betör­nek a sér­tett­hez, hogy a tőle ello­pott tár­gyak eladá­sá­ból pénz­hez jus­sa­nak. Ők is a szom­szé­dos telep­hely felől akar­ták meg­kö­ze­lí­te­ni a hely­színt, azon­ban a biz­ton­sá­gi őr meg­za­var­ta őket és elmenekültek.

Az ügyész­ség a több­szö­rös, külö­nös vissza­eső fér­fit a lopás mel­lett kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel is vádol­ja, ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. Ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.