Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Interjú dr. Ibolya Tibor legfőbb ügyész helyettessel

Dr. Ibo­lya Tibor 1994 óta tagja az ügyész­ség­nek, 2012-től pedig tíz éven át vezet­te a Fővá­ro­si Főügyész­sé­get. A szer­ve­zet­ben szer­zett sok­szí­nű és mély tapasz­ta­la­tát idén júli­us­tól a leg­főbb ügyész bün­te­tő­jo­gi helyet­te­se­ként állít­ja az ügyész­ség szolgálatába.

Leg­főbb ügyész helyet­tes­ként adott első inter­jú­já­ban az igaz­ság­szol­gál­ta­tás jelen­le­gi hely­ze­té­ről, az ügyész­ség, a nyo­mo­zó ható­sá­gok és a bíró­ság viszo­nyá­ról, az ügyész­ség­nek a nyil­vá­nos­ság előt­ti meg­je­le­né­sé­ről és a kor­rup­ció elle­ni fel­lé­pés­ről beszélt. Kitért arra is, hogy előd­jé­hez, Dr. Belo­vics Ervin­hez képest mennyi­ben más az ügyé­szi mun­ká­hoz fűző­dő meg­kö­ze­lí­té­se, vala­mint a "nagy ügyek" fogal­má­val is megismerkedhetünk.

A mos­ta­ni jog­hall­ga­tók­nak pedig bónusz­ként hasz­nos tanáccsal szolgált.