Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Interneten adta el  a tetőszerkezetet, ami nem az övé volt – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A járá­si ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 26 éves békés­csa­bai férfi ellen, aki más tulaj­do­ná­ban lévő épí­tő­ipa­ri elem eladá­sá­val pró­bált pénz­hez jutni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022 már­ci­u­sá­ban saját tulaj­do­na­ként kezd­te hir­det­ni az egyik inter­ne­tes web­ol­da­lon a Békés vár­me­gyé­ben talál­ha­tó csar­nok­váz fém tető­szer­ke­ze­tét, 2.500.000 forintért.

A hir­de­tés­re jelent­ke­zett a balas­sa­gyar­ma­ti sér­tett, aki vásár­lá­si szán­dé­ká­nak biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból 2022. már­ci­us 13-án és 17-én 250-250.000 forin­tot utalt át a hir­de­tő­nek, aki néhány nap múlva azzal keres­te meg őt, hogy a bon­tá­si mun­ká­la­tok­hoz továb­bi 500.000 forint­ra van szüksége.

A sér­tett ezt még aznap átutal­ta a részé­re, majd ápri­lis­ban, miu­tán a férfi tele­fo­non arról tájé­koz­tat­ta, hogy az álta­la meg­bí­zott vál­lal­ko­zó vég­zett a bon­tá­si és terep­ren­de­zé­si mun­ká­la­tok­kal, így a tető­szer­ke­zet elszál­lí­tás­ra kész, a sér­tett továb­bi 1.000.000 forin­tot fize­tett ki neki.

A 2.000.000 forint kifi­ze­té­sét köve­tő­en az eladó elér­he­tet­len­né vált a balas­sa­gyar­ma­ti férfi szá­má­ra, aki ekkor uta­zott Békés­be és ekkor tudta meg, hogy a tető­szer­ke­zet nem a vád­lott tulajdona.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a sér­tett meg­té­vesz­té­se miatt nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben elzá­rás kisza­bá­sát, vala­mint a sér­tett által beje­len­tett 1.870.000 forint pol­gá­ri igény meg­fi­zet­te­té­sét indít­vá­nyoz­ta a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szemben.

A tetőszerkezet, amit a férfi sajátjaként hirdetett.