Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Interneten árult meg sem lévő termékeket – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki több, mint száz embert tévesz­tett meg inter­ne­tes piactereken.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő koráb­ban is vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt volt bün­tet­ve, külö­nös vissza­eső­nek számít.

A nő 2021 feb­ru­ár­ja és 2022 május köze­pe közöt­ti idő­ben külön­bö­ző inter­ne­tes apró­hir­de­té­si olda­la­kon hasz­ná­la­ti tár­gya­kat hir­de­tett eladás­ra. Ezek a rész­ben műsza­ki, rész­ben lak­be­ren­de­zé­si tár­gyak való­já­ban nem vol­tak a bir­to­ká­ban és beszer­zé­sük­ről sem gondoskodott.

A vevő­ként jelent­ke­ző sér­tet­tek a hir­de­té­si olda­lak cse­ve­gő­fe­lü­le­tén tör­tént egyez­te­té­se­ket köve­tő­en a nő nyolc pénz­in­té­zet­nél veze­tett kilenc szám­lá­ja vala­me­lyi­ké­re átutal­ták a vétel­árat. Ezután az elkö­ve­tő elér­he­tet­len­né vált szá­muk­ra, így sem a ren­delt ter­mé­ket sem a pén­zü­ket nem kap­ták meg.

A jel­lem­ző­en 50.000 forint alat­ti össze­gű ter­mé­kek hir­de­té­sé­vel a nő közel 5.000.000 forint kárt oko­zott 132 sér­tett­nek országszerte.

Daba­si Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben 132 rend­be­li üzlet­sze­rű csa­lás miatt emelt vádat.