Főoldal » Hírek » Interneten buktak le a tapétatolvajok – vádemelés- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

 Pécsi Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat három elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik tapé­tá­kat lop­tak egy pécsi bolt­ból.

A vád­lot­tak 2021 janu­ár­já­ban meg­je­len­tek egy pécsi áru­ház­ban, ahol azon­ban vásá­rol­ni nem akar­tak, oda azért men­tek, hogy onnan tapé­tá­kat lop­ja­nak.

Mind­há­rom vád­lott több tekercs tapé­tát vett magá­hoz, majd azo­kat az ebből a cél­ból maguk­kal vitt tás­kák­ban rej­tet­ték el. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tők az áru­ház­ból fize­tés nél­kül távoz­tak, a 14 tekercs tapé­ta ello­pá­sá­val több mint 50.000 Ft kárt okoz­tak.

A lopás után az elkö­ve­tők egyi­ke, aki álpro­fil­lal volt regiszt­rál­va egy közös­sé­gi olda­lon, hir­det­ni kezd­te az eltu­laj­do­ní­tott tapé­tá­kat.

A bolt egyik alkal­ma­zott­ja meg­lát­ta a hir­de­tést és fel­is­mer­te az álta­luk for­gal­ma­zott árut. Ekkor a bolt­ban ellen­őr­zést tar­tot­tak, mely­nek során ész­lel­ték a tapé­ták hiá­nyát, majd a bolt kame­ra­fel­vé­te­lei alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ták azt is, hogy azo­kat eltu­laj­do­ní­tot­ták.

Ezt köve­tő­en meg­pró­bál­ták fel­ven­ni a kap­cso­la­tot az álpro­fil mögött álló sze­méllyel, aki azon­ban addig­ra töröl­te a hir­de­té­sét. A bolt alkal­ma­zott­ja azon­ban a hir­de­tő isme­rő­sei között talált egy közös isme­rőst, aki­nek segít­sé­gé­vel sike­rült beazo­no­sí­ta­ni az álpro­fil mögött meg­bú­vó sze­mélyt.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye a lopás vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.