Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Interneten hirdető eladókat károsított meg a házaspár – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy pécsi házas­pár ellen, akik 2015. novem­be­ré­től 2016. júli­u­sá­ig inter­ne­tes hir­de­té­sek­re jelent­kez­ve lop­tak meg össze­sen 8 sér­tet­tet, akik­nek a laká­sá­ba bejut­va több, mint 2 mil­lió forint érték­ben tulaj­do­ní­tot­tak el éksze­re­ket, kész­pénz, porcelánokat. 

A házas­pár inter­ne­ten meg­je­lent hir­de­té­sek­re jelent­ke­zett, melyek­ben a későb­bi sér­tet­tek hir­det­ték eladás­ra ingó­sá­ga­i­kat, búto­ra­i­kat. A házas­pár elő­ze­tes meg­be­szé­lést köve­tő­en jelent meg a hir­de­tő laká­sán, ahol a sér­tett figyel­mét elte­rel­ték, rend­sze­rint azzal, hogy a meg­hir­de­tett ingó­ság­ra véte­li aján­la­tot tet­tek. Miköz­ben egyi­kük az eladó­val tár­gyalt, az alatt a másik elkö­ve­tő a lakás­ból magá­hoz vette és eltu­laj­do­ní­tot­ta az ott talál­ha­tó érté­ke­ket, kész­pénzt, éksze­re­ket, illet­ve érté­kes porcelánokat.

A házas­pár való­já­ban sem­mit nem kívánt vásá­rol­ni, cél­juk az volt, hogy a hir­de­tő laká­sá­ba bejus­sa­nak, és onnan érté­ke­ket tulaj­do­nít­sa­nak el. A házas­pár a fenti módon 8 sér­tett­nek több, mint 2 mil­lió forint kárt oko­zott, ami a nyo­mo­zás során rész­ben meg­té­rült, azzal, hogy a rend­őr­ség néhány ello­pott tár­gyat meg­ta­lált és lefoglalt.

A házas­pár a lopá­sok elkö­ve­té­sé­nek ide­jén mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, magu­kat rész­ben bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből tar­tot­ták fenn, így cse­lek­mé­nyük üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás­nak minősül.