Főoldal » Hírek » Interneten megismert nőknek okozott kárt - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség csa­lás miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint két - inter­ne­ten meg­is­mert - nőt csa­pott be.

A vád­irat sze­rint a férfi inter­ne­ten keresz­tül ismer­te meg a het­ve­nes éve­i­ben járó tata­bá­nyai nőt, aki­vel meg­egye­zett abban, hogy Pécs­re fogja köl­töz­tet­ni, ahol majd gon­dos­ko­dik róla, ezért eltar­tá­si szer­ző­dést is köt­nek. A férfi 2020 júli­u­sá­ban a nő bank­szám­lá­já­ról fel­ve­te­tett vele 800.000 Ft-ot, azzal a valót­lan indok­kal, hogy abból meg­vá­sá­rol­ja azt a gép­ko­csit, ami­vel Pécs­re köl­töz­te­ti, majd továb­bi 1.000.000 Ft-ot azzal, hogy azt az össze­get pedig a sér­tett köl­töz­te­té­sé­re for­dít­ja. Az idős nő az így fel­vett pénzt mind­két­szer átad­ta a fér­fi­nak, aki azon­ban a köl­töz­te­tés érde­ké­ben sem­mit nem tett, a sér­tett­ről való  gon­dos­ko­dás nem állt szán­dé­ká­ban.

A férfi ugyan­eb­ben az idő­szak­ban inter­ne­ten meg­is­mert egy hat­va­nas éve­i­ben járó kapos­vá­ri nőt, aki­vel sze­rel­mi viszonyt ala­kí­tott ki. A férfi 2020 júni­u­sá­ban meg­kér­te a nőt arra, hogy vásá­rol­jon neki rész­let­re egy 200.000,- Ft érté­kű lap­to­pot úgy, hogy a tör­lesz­tő­rész­le­te­ket a férfi fogja fizet­ni. A vád­lott azon­ban a tör­lesz­tő­rész­le­te­ket nem fizet­te, így az áru­vá­sár­lá­si hitelt nyúj­tó bank a sér­tet­tel fizet­tet­te ki a ter­mék tel­jes vétel­árát. A férfi, 2020 nya­rán 130.000,-Ft kész­pénzt is köl­csön kért, vala­mint arany­ék­sze­re­ket kért el, azért, hogy azo­kat zálog­ba adja. A sér­tett mind a pénzt, mind pedig a 780.000,-Ft. érté­kű ékszert átad­ta a fér­fi­nak, aki­nek ígé­re­té­vel ellen­tét­ben nem állt szán­dé­ká­ban azo­kat vissza­ad­ni.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze a sér­tet­tek kárá­nak meg­fi­ze­té­sé­re.