Főoldal » Hírek » Internetes csalás-sorozat ügyében emelt vádat az ügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy fia­tal pár 2020 végén egy nép­sze­rű online apró­hir­de­té­si olda­lon kínált eladás­ra olyan ter­mé­ke­ket, amik­kel való­já­ban nem is ren­del­kez­tek. Az volt a cél­juk, hogy a hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző sze­mé­lyek pén­zét meg­sze­rez­zék. Az ügy­nek csak­nem 140 sér­tett­je van.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - egy 24 éves férfi és 22 éves élet­tár­sa - 2020 novem­be­ré­ben és decem­be­ré­ben a meg­él­he­té­sü­ket inter­ne­ten elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­ből fedezték. 

A vád­lot­tak mód­sze­re az volt, hogy egy ismert online apró­hir­de­té­si olda­lon külön­bö­ző ter­mé­ke­ket - leg­több eset­ben játék­kon­zolt, für­dő­dé­zsát, jakuz­zit - hir­det­tek meg úgy, hogy a ter­mé­kek eladá­sa való­já­ban nem állt szán­dé­kuk­ban, sőt, azok­kal egy­ál­ta­lán nem is ren­del­kez­tek. Cél­juk kizá­ró­lag az volt, hogy a ter­mé­kek vétel­árát jog­ta­la­nul, csa­lás­sal megszerezzék.

A hir­de­té­sek­re az ország külön­bö­ző pont­ja­i­ról jelent­kez­tek a sér­tet­tek, akik­kel a vád­lot­tak tele­fo­non vagy írás­ban, fel­vált­va tar­tot­ták a kap­cso­la­tot, kérés­re fény­ké­pet, infor­má­ci­ót adtak a meg­hir­de­tett ter­mé­kek­ről. Az álta­luk meg­té­vesz­tett sér­tet­tek az egyez­te­té­sek után a vád­lot­tak által meg­adott bank­szám­lá­ra utal­ták a jel­lem­ző­en 50.000,- forin­tot el nem érő össze­ge­ket. A csa­lók ezután a sér­tet­tek szá­má­ra elér­he­tet­len­né váltak.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az élet­tár­sa­kat 139 rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és vét­sé­gé­vel vádol­ja és velük szem­ben letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

A vád­lot­tak letar­tóz­ta­tás­ban vannak.