Főoldal » Hírek » Internetes csalással 13 sértettnek több mint 22 millió forint kárt okozott egy férfi - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lá­sok miatt emelt vádat azzal a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki 2019 novem­be­ré­től 2020 janu­ár köze­pé­ig 13 sér­tett­nek oko­zott össze­sen 22,8 mil­lió forint kárt.

A vád sze­rint a férfi vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miat­ti bör­tön­bün­te­té­sé­ből tör­tént sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en három hónap­pal a világ­há­lón adott fel hir­de­té­se­ket, melyek­ben ked­ve­ző áron eladás­ra kínált olyan mun­ka­gé­pe­ket (trak­tort, mar­ko­lót, rako­dó­gé­pet), melyek­kel nem rendelkezett.

A vád­lott a hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző sér­tet­tek­kel meg­ál­la­po­dott a hir­de­tett ter­mék eladá­sá­ban. Miu­tán a sér­tet­tek a meg­vá­sá­rol­ni kívánt ter­mék vétel­árát a férfi  által nyi­tott külön­bö­ző bank­szám­lák­ra utal­ták. Az elkö­ve­tő a pénzt fel­vet­te, a szer­ző­dést nem tel­je­sí­tet­te, hanem a sér­tet­tek szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta: amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét tel­jes­kö­rű­en beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy a járás­bí­ró­ság 4 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki.