Főoldal » Hírek » Internetes hirdetésekkel csalt ki pénzt - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves Békés megyei nő ellen, aki inter­ne­tes hir­de­té­sek­ben árult külön­fé­le cik­ke­ket, azon­ban a vétel­ár meg­fi­ze­té­se után elér­he­tet­len­né vált a vevők szá­má­ra.

A vád sze­rint a nő 2021 júli­u­sá­ban, egy közös­sé­gi oldal adás-vétel lebo­nyo­lí­tás­ra szol­gá­ló felü­le­té­re álné­ven fel­töl­tött egy hir­de­tést, mely­ben eladás­ra kínált egy hasz­nált mobil­te­le­font 100.000 forin­tért. A hir­de­tés­re egy balas­sa­gyar­ma­ti férfi jelent­ke­zett, aki több rész­let­ben össze­sen 105.000 forin­tot utalt el a meg­adott szám­la­szám­ra. A nő a vevő több­szö­ri meg­ke­re­sé­sé­re, kése­del­mes pos­tá­zá­sá­nak kimen­té­sé­re külön­bö­ző indo­ko­kat elő­ad­va 2021. augusz­tus 17-én elkül­dött egy cso­ma­got a sér­tett címé­re, a cso­mag­ban azon­ban nem a meg­hir­de­tett típu­sú mobil­te­le­fon, hanem egy régeb­bi gyárt­má­nyú, műkö­dés­kép­te­len készü­lék volt.

Ugyan­ezen idő­szak­ban a fenti közös­sé­gi olda­lon álne­vet hasz­nál­va a vád­lott egy másik hir­de­té­sé­ben eladás­ra kínált egy műkö­röm csi­szo­ló gépet és két lám­pát. A ter­mé­kek meg­vé­te­lé­re egy Pest megyei nő jelent­ke­zett, aki 2021. júli­us 26-án elutalt az eladó­nak 17.500 forin­tot vétel­ár és pos­ta­költ­ség címén, azon­ban a meg­hir­de­tett hasz­ná­la­ti cik­ke­ket a vád­lott ez alka­lom­mal sem küld­te el, és a vétel­árat sem utal­ta vissza.

2021 szep­tem­be­ré­ben a nő az inter­ne­ten eladás­ra hir­de­tett egy mosó-szárító gépet 35.000 forin­tért. A hir­de­tés­re egy Heves megyei férfi jelent­ke­zett, aki 2021. szep­tem­ber 08-án elutal­ta a vád­lott részé­re a ház­tar­tá­si gép árát, azon­ban a gépet a nő a sér­tett­nek nem küld­te el, és a kapott össze­get sem utal­ta vissza.

Mivel cse­lek­mé­nye­i­vel a hir­de­tő rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ke­dett, így az ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat vele szem­ben. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel szab­jon ki köz­ér­de­kű munka bün­te­tést, és ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást, vala­mint a sér­tet­tek kárát is fizes­se meg.