Főoldal » Hírek » Internetes hirdetési csalással 25 sértettet csapott be egy férfi - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat azzal a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki 2019 augusz­tu­sá­tól 2020 máju­sá­ig ter­je­dő idő­ben 25 sér­tett­nek oko­zott össze­sen 35 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kárt.

A vád sze­rint a vád­lott egy inter­ne­tes por­tá­lon adott fel hir­de­té­se­ket, melyek­ben ked­ve­ző áron eladás­ra kínált olyan ter­mé­ke­ket - külön­fé­le mun­ka­gé­pe­ket (mar­ko­lót, mező­gaz­da­sá­gi von­ta­tót, rako­dó­gé­pet, árok­ásó gépet) illet­ve tér­kö­vet -, melyek­kel nem rendelkezett.

A vád­lott a hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző sér­tet­tek­kel meg­ál­la­po­dott a hir­de­tett ter­mék eladá­sá­ban. Miu­tán a sér­tet­tek a meg­vá­sá­rol­ni kívánt ter­mék vétel­árá­nak elő­le­gét a vád­lott által nyi­tott külön­bö­ző bank­szám­lák­ra elutal­ták, a vád­lott a szer­ző­dést nem tel­je­sí­tet­te. A vád­lott a részé­re átutalt pénzt fel­vet­te, azt rész­ben fel­él­te, rész­ben isme­ret­len célra fordította.

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.