Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Internetes társkeresőkön behálózott férfiakat zsarolt – fotóval – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A nő a bizal­mas­sá váló beszél­ge­té­se­ik után azzal fenye­get­te a sér­tet­te­ket, ha nem fizet­nek, üze­net­vál­tá­su­kat elkül­di a partnerüknek.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tő 2023 már­ci­u­sá­ban és máju­sá­ban külön­bö­ző inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­la­kon ismer­ke­dett fér­fi­ak­kal, akik­kel üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son beszél­get­tek. Üze­net­vál­tá­sa­ik egyre bizal­ma­sab­bá vál­tak, az egyik sér­tett­nek a nő intim fény­ké­pet is kül­dött magá­ról, ami­ért a férfi pénzt utalt a vád­lott bankszámlájára.

Az elkö­ve­tő a bizal­mas beszél­ge­té­se­ik után három fér­fit is meg­fe­nye­ge­tett, hogy ha nem fizet­nek neki külön­bö­ző pénz­össze­ge­ket, az üze­ne­te­i­ket elkül­di a partnerüknek.

A vád­lott fenye­ge­té­sé­nek hatá­sá­ra a sér­tet­tek össze­sen több mint 800.000 forin­tot utal­tak át a nőnek. Káruk nem térült meg, ezért a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sa során kér­ték annak megfizetését.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő nőt 3 rend­be­li zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és köte­lez­ze a sér­tet­tek kárá­nak megfizetésére.

A rend­őr­ség által beszer­zett fotón az egyik sér­tett­nek kül­dött zsa­ro­ló üze­net látható.

az egyik sértettnek küldött zsaroló üzenet szövege látható