Főoldal » Archív » Internetes vásárlókat károsított meg a csaló

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li csa­lás miatt emelt vádat egy 44 éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­vel szem­ben, aki 2013 ápri­li­sá­ban, majd nya­rán, az Inter­ne­ten külön­bö­ző műsza­ki cik­ke­ket érté­ke­sí­tés­re kínál­va, hat sér­tet­től csalt ki pénzt. A férfi az Inter­ne­ten olyan kur­rens műsza­ki cik­ke­ket hir­de­tett meg eladás­ra, melyek­kel a való­ság­ban nem ren­del­ke­zett. A vevők abban a téves fel­te­vés­ben, hogy a meg­ren­delt ter­mé­ket meg­kap­ják, a vád­lott hir­de­tés­ben meg­adott bank­szám­la­szá­má­ra a ter­mék árát átutal­ták. A férfi ilyen módon kere­sett már­ká­jú tele­fon­ké­szü­lé­ke­kért 23.000 forint­tól 100.000 forin­tig ter­je­dő összeg­ben csal ki pénzt a sér­tet­tek­től, míg egy táb­la­gép­re jelent­ke­ző vásár­lót 55.000 forint­tal káro­sí­tott meg.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - inter­ne­tes vásár­ló­kat káro­sí­tott meg a csaló