Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Intézkedés során harapta meg a rendőrt egy férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, súlyos testi sér­tés és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt emelt vádat egy 28 éves férfi ellen, aki meg­ha­rap­ta az egyik intéz­ke­dő rend­őr ujját.

A vád­irat sze­rint 2022 szep­tem­be­ré­ben egy fia­tal férfi súlyos fok­ban ittas álla­pot­ban ügy­in­té­zés cél­já­ból jelent meg egy Hajdú-Bihar vár­me­gyei bank­ban, ahová autó­val érke­zett. A rend­őrök lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján meg­je­len­tek a hely­szí­nen, ahol figyel­ték a sze­mély­au­tót, majd lát­ták, ahogy a férfi beszáll a jár­mű­be és elindul.

A jár­őrök meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zést hasz­nál­va pró­bál­ták meg­ál­lí­ta­ni a fér­fit, aki kitért a szol­gá­la­ti autó elől és meg­kö­ze­lí­tő­leg egy kilo­mé­te­ren át mene­kül­ve hazá­ig hajtott.

A férfi a lakó­he­lye előtt állt meg, majd befu­tott az ingat­lan­ba és bezár­kó­zott a nap­pa­li­ba. A rend­őrök több­ször fel­szó­lí­tot­ták, hogy vesse alá magát az intéz­ke­dés­nek, amely­nek nem tett ele­get, végül ellen­sze­gü­lé­sé­nek meg­tö­ré­se érde­ké­ben testi kény­szert és bilin­cset alkal­maz­tak vele szem­ben. A férfi tovább­ra is ellen­állt, és eköz­ben meg­ha­rap­ta az egyik rend­őr ujját, azon nyílt seb­bel járó, 8 napon túl gyó­gyu­ló – töré­sé­ben meg­nyil­vá­nu­ló – súlyos sérü­lést okozott.

Az ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letartóztatását. 

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy – az ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt több­ször bün­te­tett –, jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit a bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül ítél­je bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, vala­mint ren­del­je el a koráb­ban kisza­bott pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek végrehajtását.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/ujabb-ferfi-orizetben-aki-intezkedes-soran-harapta-meg-a-rendort-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.