Főoldal » Archív » Intézkedő rendőrökre támadt – még aznap jogerősen elítélték

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott keve­sebb, mint hét órán belül  ered­mé­nye­sen bíró­ság elé állí­tott egy huszon­két éves nőt, aki egy buda­pes­ti tár­sas­ház­ban, ittas álla­pot­ban, erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta a vele szem­ben jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rendőröket.

A tény­ál­lás sze­rint a szü­le­tés­nap­ját aznap ünnep­lő fia­tal nő 2018. május 4-én, reg­gel hét óra körül, egy XIX. kerü­let, Deák Ferenc utcai tár­sas­ház egyik eme­le­ti folyo­só­ján, a föl­dön feküdt. A hely­szín­re érke­ző, Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság állo­má­nyá­ba tar­to­zó egyen­ru­hás rend­őrök őt fel­ráz­ták, majd iga­zol­tat­ták. A jár­őrök az intéz­ke­dé­sük során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a nő kábítószer-birtoklás miatt körö­zés alatt áll, ezért az elő­ál­lí­tá­sá­ról döntöttek.

A ter­helt azon­ban meg­pró­bál­ta magát kivon­ni a jog­sze­rű intéz­ke­dés alól, és el akar­ta hagy­ni a hely­színt. Ennek során, min­den előz­mény nél­kül, az egyik rend­őrt mell­ka­son ütöt­te, majd ezután több alka­lom­mal az intéz­ke­dő rend­őrök felé rúgott, miköz­ben szi­dal­maz­ta őket.

Az ügy­ben a BRFK XIX. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság­gal és a Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Bíró­ság­gal való haté­kony együtt­mű­kö­dés­nek köszön­he­tő­en a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elkö­ve­tőt pár órán belül bíró­ság elé állította.

A Buda­pes­tit Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a kerü­le­ti bíró­ság a nőt hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt négy hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban egy évre fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let jogerős.