Főoldal » Hírek » Intim fotókat megszerezve, álneveken, milliókhoz jutott egy csaló férfi

Magát más-más sze­mély­nek – négy ember­nek - kiad­va 3.850.000 forin­tot csalt ki egy Csaba kereszt­ne­vű férfi egy nőtől. Emel­lett továb­bi két álné­ven egy másik nőtől is össze­ge­ket köve­telt, siker­te­le­nül. A kulcs mind­két eset­ben a nők­ről készült intim fel­vé­te­lek meg­szer­zé­se volt.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a férfi 2017 év végén Balázs néven, társ­ke­re­ső olda­lon ismer­ke­dett meg az első sér­tet­tel. Tőle intim fotó­kat kért és kapott. Miu­tán a kap­cso­la­tuk meg­sza­kadt, saját nevét hasz­nál­va, Csa­ba­ként újra fel­vet­te a kap­cso­la­tot a nővel azt állít­va, hogy por­nog­ráf olda­la­kon látta meg a róla készült képe­ket. A hölgy­nek ekkor ígé­re­tet tett arra, hogy a róla készült intim képe­ket egy ille­gá­lis szoft­ver­rel min­den web­ol­dal­ról eltá­vo­lít­ja. Ezért 150.000 forin­tot kért és kapott.

A vád­lott néhány hét múlva a vele koráb­ban meg­is­mer­ke­dő Balázs fele­sé­gé­nek mond­va magát hat alka­lom­mal össze­sen 2.000.000 kért és kapott azért, hogy a fotók ne kerül­je­nek nyilvánosságra.

Néhány hónap múlva, Lajos­ként bemu­tat­koz­va arra hivat­ko­zás­sal keres­te meg a vád­lott a nőt, hogy főnö­ke tönk­re akar­ja őt tenni az intim fotók miatt. Ekkor a hölgy ismét a vád­lott­hoz, Csa­bá­hoz for­dult, hogy ille­gá­lis szoft­ve­ré­vel töröl­je a képe­ket, amit Csaba el is vál­lalt. A sér­tett mind­ezért 1.150.000 forin­tot fize­tett a férfinak.

Fél év múlva saját nevé­ben, Csa­ba­ként 550.000 forin­tért a hölggyel vissza­vá­sá­rol­tat­ta a saját fotóit.

Még egy alka­lom­mal 150.000 forin­tot pró­bált a nőtől meg­sze­rez­ni arra hivat­ko­zás­sal, hogy „ide­ge­nek­nek az inter­ne­tes dol­ga­i­hoz tör­té­nő hoz­zá­fé­ré­sét” fogja letil­ta­ni egy szoft­ver­rel, de ekkor a sér­tett már nem fize­tett, hanem a ható­sá­gok­hoz fordult.

Utób­bi moz­za­na­tok­kal egy idő­ben a vád­lott már Gábor néven egy újabb hölggyel kötött isme­ret­sé­get - ismét egy társ­ke­re­ső olda­lon. A hölgy az isme­ret­ség során kódot adott az egyik közös­sé­gi olda­lon lévő pro­fil­já­hoz, ahon­nan a vád­lott ugyan­csak intim fotó­kat szer­zett meg.

Három nap­pal később azzal keres­te meg a höl­gyet, hogy pén­zért cse­ré­be eltá­vo­lít­ja a fotó­kat a külön­bö­ző web­ol­da­lak­ról, ahol azo­kat meg­ta­lál­ta. Mivel a sér­tett nem fize­tett, két hónap­pal később azt helyez­te kilá­tás­ba, hogy ha nem fizet, köz­zé­te­szi a fotó­kat az inter­ne­ten. A sér­tett nem vála­szolt, hanem fel­je­len­tést tett.

A vád­lott tet­te­i­ért, minő­sí­tett csa­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Győri Járás­bí­ró­sá­gon fog szá­mot adni.