Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Iparszerűen fogadták be a fiktív számlákat a cégek – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Hat cég­ve­ze­tő, illet­ve egyé­ni vál­lal­ko­zó az ÁFA fize­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket csök­ken­tő valót­lan költ­ség­szám­lá­i­kat a hete­dik tár­suk érdek­kö­ré­be tar­to­zó cég­től sze­rez­ték be.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a hat cég­ve­ze­tő, ille­tő­leg egyé­ni vál­lal­ko­zó olyan terü­le­te­ken - így jel­lem­ző­en épü­let­ta­ka­rí­tás terén, ille­tő­leg az épí­tő­ipar­ban - végez­tek gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get, ahol a fel­me­rült költ­sé­ge­i­ket iga­zo­ló szám­lák­kal nem rendelkeztek.

A vád­lot­tak azért, hogy az ÁFA fize­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket jog­el­le­ne­sen csök­kent­sék, fel­vet­ték a kap­cso­la­tot az ötve­nes éve­i­ben járó, Pest vár­me­gyé­ben élő fér­fi­val. ő vál­lal­ta, hogy a cégE, ille­tő­leg az alá szer­ve­zett cég­pi­ra­mis révén olyan szol­gál­ta­tá­sok­ról állít ki a fize­ten­dő Áfa-t csök­ken­tő, költ­ség­ként elszá­mol­ha­tó szám­lá­kat, ame­lye­ket való­já­ban nem az ő, hanem az adó­fi­ze­tést elke­rül­ni szán­dé­ko­zó vád­lot­tak cégei végez­tek el.

A két leg­na­gyobb – össze­sen 116 és 119 mil­lió forint össze­gű - vagyo­ni hát­rányt okozó cég ügy­ve­ze­tő­je ezen kívül a mun­ka­vál­la­ló­i­kat a szám­lá­zá­si lán­co­lat­ban alsóbb szin­ten elhe­lyez­ke­dő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­ba jelen­tet­ték be úgy, hogy a mun­ka­vál­la­lók átla­go­san 6 havon­ta újabb és újabb un. „bukó” cég­hez kerül­tek beje­len­tés­re annak elle­né­re, hogy mun­ka­vi­szo­nyuk­ban tény­le­ge­sen sem­mi­lyen vál­to­zás nem tör­tént. Ezzel a vád­lot­tak a mun­ka­bé­re­ket ter­he­lő adók és járu­lé­kok meg­fi­ze­té­se köré­ben is adó­be­vé­tel kiesést okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A szer­ve­zett kere­tek között, össze­han­gol­tan műkö­dő elkö­ve­tői cso­port a szám­lá­zá­si lán­co­lat kiépí­té­sé­vel, és a valót­lan tar­tal­mú szám­lák befo­ga­dá­sá­val, ille­tő­leg a mun­kál­ta­tás­sal össze­füg­gő adó­ter­hek tör­vény­sér­tő elke­rü­lé­se révén össze­sen 360 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a  Buda­pest Kör­nyé­ki Törvényszéken. 

A főügyész­ség vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, pénz­bün­te­tés és a gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet veze­tői fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó céget veze­tő vád­lott az eljá­rás során isme­ret­len hely­re távo­zott, de ez nem volt aka­dá­lya annak, hogy a főügyész­ség vele szem­ben távol­lé­vő ter­helt­ként vádat emeljen.