Főoldal » Hírek » Ír cégben ígért fiktíven részesedést - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak az évek óta körö­zött fér­fi­nak, aki a gyanú sze­rint valót­lan kül­föl­di befek­te­té­si lehe­tő­ség­gel csap­ta be a sértettet.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2016 tava­szán inter­ne­ten és tele­fo­non aján­lott fel befek­te­té­si lehe­tő­sé­get egy makói sér­tett­nek. A valót­lan tar­tal­mú aján­lat sze­rint 6400 euró elle­né­ben a sér­tett része­se­dést vásá­rol­hat egy ír cég­ben, mellyel havon­ta 100 euró össze­gű osz­ta­lék­hoz is jut­hat. Az aján­lat­nak meg­fe­le­lő­en a sér­tett 2016 máju­sá­ban átutal­ta a gya­nú­sí­tott által meg­adott bank­szám­la­szám­ra az akkor mint­egy 2 mil­lió forint érté­kű eurót, melyért cse­ré­be valót­lan tar­tal­mú angol nyel­vű szer­ző­dé­se­ket és bizo­nyít­vá­nyo­kat kapott pos­tai úton. A valót­lan tar­tal­mú okira­tok azt a lát­sza­tot kel­tet­ték, mely sze­rint a sér­tett része­se­dést szer­zett a kül­föl­di cég­ben. Az ígé­re­tek­kel ellen­tét­ben azon­ban az osz­ta­lék tel­je­sí­té­se elma­radt és része­se­dést sem szer­zett a cég­ben, mind­ezek­re a gya­nú­sí­tott­nak nem is volt szándéka.

A nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban a gya­nú­sí­tott isme­ret­len hely­re távo­zott. A jog­se­gély­ké­rel­mek, vala­mint a kiadott euró­pai és nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­ran­csok alap­ján meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a férfi Íror­szág­ban él, ahol őt elfog­ták, majd a magyar ható­sá­gok­nak átadták.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.

A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.