Főoldal » Hírek » Iraki embercsempészt állított bíróság elé az ügyészség – fotóval – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt a bíró­ság elé állí­tott egy iraki állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki 2021. május 5-én húsz mig­ránst akart ille­gá­li­san Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szállítani.

A magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel ren­del­ke­ző 52 éves elkö­ve­tő a szerb-magyar hatá­ron vette fel a cége tulaj­do­nát képe­ző kis­te­her­au­tó­ba a magu­kat szír állam­pol­gá­rok­nak valló sze­mé­lye­ket, akik május 2-án este afgán ember­csem­pé­szek kísé­re­té­ben indul­tak el a zom­bo­ri mene­kült­tá­bor­ból, és lép­ték át a határt. A mig­rán­sok, illet­ve csa­lád­tag­ja­ik a szál­lí­tás díja­ként 4000-4500 eurót helyez­tek letét­be Török­or­szág­ban azért, hogy Auszt­ri­á­ba jut­tas­sák őket.

A vád­lott az ille­gá­lis határ­át­lé­pők­kel dél­előtt 10.00 óra körül a 8-as számú főúton Veszp­rém felől Auszt­ria irá­nyá­ba haladt, ami­kor Ajka-Bakonygyepes köze­lé­ben a rend­őrök a jár­mű­vet fel­tar­tóz­tat­ták, és az elkö­ve­tőt, vala­mint a gép­ko­csi utas­te­ré­ből a szír állam­pol­gá­ro­kat előállították.

Az ügyész­ség az iraki fér­fi­val szem­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az Ajkai Járás­bí­ró­ság­nak. A bíró­ság a vád­lot­tat 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 3 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá ügyé­szi indít­vány­ra a letar­tóz­ta­tá­suk­ról is ren­del­ke­zett. Az íté­let kap­csán az ügyész, a vád­lott és védő­jük is három mun­ka­na­pot fenn­tar­tott a nyi­lat­ko­zat­té­tel­re, míg a kény­szer­in­téz­ke­dést elren­de­lő vég­zés az eljá­rás vala­mennyi részt­ve­vő­je tudo­má­sul vette, így az vég­le­ges­sé vált.