Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Irodaházból lopott – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki iro­da­há­zak­ba és sport­csar­nok­ba sur­rant be. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2023. május 31-én egy győri iro­dá­ba sur­rant be, és ello­pott egy 7.000 forint érté­kű pénz­tár­cát, benne sze­mé­lyes okmá­nyok­kal, bank­kár­tyák­kal, és 19.500 forint kész­pénz­zel együtt. A sér­tett az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyét ész­lel­te, utána futott, és a telep­hely bejá­ra­tá­nál utol­ér­ve fel­szó­lí­tot­ta őt pénz­tár­cá­já­nak vissza­adá­sá­ra, mely­nek a férfi ele­get tett.

A vád­lott 2023. júni­us 5-én egy tatai iro­da­épü­let­be a nyi­tott ajtón át bement. A férfi az egyik őri­zet­le­nül hagyott helyi­ség­ből ello­pott egy 3.000 forint érté­kű pénz­tár­cát, a benne lévő sze­mé­lyes okmá­nyok­kal, bank­kár­tyák­kal, 350 forint kész­pénz­zel együtt. A férfi a kész­pénzt magá­hoz vette, a pénz­tár­cát az utcán eldob­ta, amit egy isme­ret­len sze­mély meg­ta­lált és leadott az irodaépületben.

A férfi 2023. júni­us 5. nap­ján a tatai sport­csar­nok­ba ment be a nyi­tott ajtón át. Az iro­dák őri­zet­len­sé­gét kihasz­nál­va az egyik­ből ello­pott egy pénz­tár­cá­ját a benne lévő sze­mé­lyes okmá­nyok­kal, bank­kár­tyá­val és a 28.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­nal együtt. A cég alkal­ma­zott­ja ész­re­vet­te őt, ezért vissza­ment az iro­dá­ba és ekkor ész­lel­te, hogy a pénz­tár­cá­ja eltűnt. A sér­tett a férfi után ment, és fel­szó­lí­tot­ta őt érté­kei vissza­adá­sá­ra, mire a tol­vaj a zse­bé­ben lévő pénz­tár­cát átad­ta. A sér­tett a mun­ka­he­lyé­re vissza­ért­ve vette észre, hogy a mobil­te­le­fon­ja is eltűnt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 28.350 forint össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra tett indítványt.

A vide­ón a férfi tatai iro­da­épü­let­be érke­zé­se és távo­zá­sa látható.