Főoldal » Archív » Irodákba, boltokba törtek be- A Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Hét ren­de­li lopás miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség három buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, akik három külön­bö­ző város­ban követ­tek el vagyon elle­ni bűncselekményeket.

A jelen­leg már elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak mun­ka­hellyel, legá­lis jöve­de­lem­mel 2015-ben nem ren­del­kez­tek, vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből éltek.

2015. augusz­tus 26-án éjjel egy Sal­gó­tar­ján­ban talál­ha­tó iro­da­ház egyik abla­kát a vád­lot­tak közül ket­ten kife­szí­tet­ték, majd a por­tá­ról maguk­hoz vet­tek 18 darab, az iro­da­ház­ban lévő iro­dák­hoz tar­to­zó kul­csot. A kul­csok­kal két szak­szer­ve­zet, egy köz­jegy­ző, és egy tár­sa­dal­mi szer­ve­zet iro­dá­já­ba jutot­tak be, az ott talál­ha­tó lemez­szek­ré­nye­ket és lemez­ka­zet­tá­kat fel­fe­szí­tet­ték, melyek­ből össze­sen több mint 1 mil­lió 257 ezer forint kész­pénzt vit­tek el.

2015. novem­ber 10-én két vád­lott álkulccsal bement egy Veszp­rém­ben talál­ha­tó nyom­tat­vány­bolt­ba, míg har­ma­dik tár­suk az utcán figyelt annak érde­ké­ben, hogy őket vala­ki meg ne zavar­ja. Az üzlet­ből pendrive-okat, szá­mo­ló­gé­pe­ket, golyós­tol­la­kat és 214 ezer forint kész­pénzt tulaj­do­ní­tot­tak el, össze­sen 862 ezer forint kárt okoztak.

Ugyan­csak novem­ber­ben a vád­lot­tak zár­fé­sűs illet­ve ablak­fe­szí­té­ses mód­szer­rel bemen­tek egy Szen­te­sen talál­ha­tó ruhá­za­ti üzlet rak­tá­rá­ba és az ott talál­ha­tó iro­dá­ba, ahon­nan azon­ban nem tud­tak eltu­laj­do­ní­ta­ni sem­mit, mert meg­za­var­ták őket.

A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár egyet­len eset­ben sem térült meg.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint a több mint 1 mil­lió 400 ezer forint bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re köte­le­zé­sü­ket indítványozta.

Balas­sa­gyar­mat, 2016. szep­tem­ber 30.

Dr. Bóna Gyula

főügyész

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye