Főoldal » Archív » Irodákra specializálódott a Kaposváron elfogott betörő - a 9 milliós elkövetési értékből több mint 6,5 millió forint megtérült

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal az 54 éves több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki kapos­vá­ri iro­dá­kat tört fel az ott őrzött nagyobb össze­gű kész­pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben.

A vád­lott 2018 nya­rán Kapos­vá­ron, a Rak­tár utcá­ban ment be egy iro­da­épü­let­be, ahol fel­tör­te az egyik bejá­ra­ti ajtót, majd kibon­tott egy gipsz­kar­ton falat azért, hogy a sér­tett cég bevé­te­le­i­hez hoz­zá­fér­jen. A férfi átku­tat­ta az iro­dát, azon­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se köz­ben meg­za­var­ták, ezért nem talál­ta meg az ott őrzött közel 1 mil­lió forint össze­gű kész­pénzt.

A Bara­nya megyé­ben élő férfi ezután 2019 máju­sá­ban tért vissza Kapos­vár­ra azzal a szán­dék­kal, hogy kifoszt egy Bajcsy-Zs. utcá­ban talál­ha­tó iro­da­épü­le­tet. Ennek érde­ké­ben a kora esti órák­tól egé­szen haj­na­lig várt a meg­fe­le­lő pil­la­nat­ra, ekkor fel­fe­szí­tet­te az épü­let bejá­ra­ti ajta­ját, lefúj­ta az ott üze­me­lő biz­ton­sá­gi kame­rát, majd beha­tolt az egyik iro­dá­ba. Innen magá­val vitt egy pán­cél­szek­rényt, mely­ben több mint 9 mil­lió forint kész­pénz volt.

A vád­lot­tat azon­ban a kapos­vá­ri rend­őrök rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták, majd a laká­sá­ban meg­tar­tott kuta­tá­sok során a lopott pénz­ből több mint 6,5 mil­lió forin­tot meg­ta­lál­tak, így a kár nagy­részt meg­té­rült. Ezt köve­tő­en az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te az őri­zet­be vett vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát is.

Az ügyész­ség a 2019 máju­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, a bíró­ság a bör­tön­bün­te­tés tar­ta­mát 4 évben álla­pít­sa meg.