Főoldal » Hírek » Iskolából hazafelé tartó gyerekeket ijesztgetett, illetve vert meg egy férfi – rendőrségi fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki Dabas bel­vá­ro­sá­ban, isko­lá­ból haza­fe­lé tartó gye­re­ke­ket ijeszt­ge­tett illet­ve vert meg.

A vád­irat sze­rint az ittas férfi 2023. már­ci­us 29-én, dél­után, Dabas bel­vá­ro­sá­ban több, éppen haza­fe­lé tartó isko­lás­ba kötött bele, akik kivé­tel nél­kül kis­ko­rú­ak vol­tak. Elő­ször két, padon ülő és szü­lő­jét váró fiúra kia­bált rá, hogy men­je­nek oda hozzá, külön­ben meg­öli a csa­lád­ju­kat. Az ijedt gye­re­kek vissza­fu­tot­tak az isko­la épületébe.

A férfi ezután a köze­li busz­meg­ál­ló­ba igyek­vő egyik fiúra szórt trá­gár kife­je­zé­se­ket ok nél­kül. Miu­tán ez a fiú is elsza­ladt, az elkö­ve­tő figyel­me a busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó fiúra és két kis­lány­ra tere­lő­dött, aki egyéb­ként test­vé­rek vol­tak. A vád­lott elő­ször pénzt kért a fiú­tól azzal, hogy ha nem ad, akkor letar­tóz­tat­ja mert ő rend­őr. Miu­tán nem kapott pénzt, a férfi agresszí­van fel­szó­lí­tot­ta a kis­fi­út, hogy kér­jen elné­zést a lányok­tól, mert meg­bán­tot­ta őket. Félel­mé­ben a sér­tett fiú ele­get tett a fel­szó­lí­tás­nak, majd meg­pró­bál­ta elhagy­ni a busz­meg­ál­lót, de az elkö­ve­tő meg­ra­gad­ta a nya­kát és fejét bele­ver­te a busz­meg­ál­ló falá­ba. Eköz­ben ismét köve­tel­te, hogy kér­jen újra bocsá­na­tot, amit a sér­tett újból megtett.

Ezt köve­tő­en közöl­te a sér­tet­tel, hogy neki is van két lánya és ha hoz­zá­juk mer érni meg­öli őt és a csa­lád­ját is. Ezután min­den előz­mény nél­kül arra szó­lí­tot­ta fel a fiút, hogy kapja be a nemi szer­vét és ad neki 20.000 forin­tot, illet­ve köve­tel­te, hogy a fiú vegye elő saját nemi szer­vét. Miu­tán erre a sér­tett nem volt haj­lan­dó, a férfi őt leköp­te és a hajá­nál fogva kezd­te rán­gat­ni. Az eset­nek több kis­ko­rú is szem­ta­nú­ja volt, de félel­mük­ben nem mer­tek beavatkozni.

A férfi végül elen­ged­te a sér­tet­tet, aki eltá­vo­lod­va tőle fel tudta hívni a segély­hí­vó szá­mát, de a vád­lott ekkor is pénz­ér­mék­kel dobál­ta őt. Idő­köz­ben meg­ér­ke­zett a busz is, amire csak a sér­tett két test­vé­re tudott fel­me­ne­kül­ni, az elkö­ve­tő a sér­tett útját állta, aki így nem tudott fel­száll­ni. A fiú a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyebb sérü­lést szenvedett.

Nem sok­kal később az elkö­ve­tőt a hívás alap­ján kiér­ke­ző rend­őrök egy köze­li kocs­má­ban fog­ták el. 

Az ügy­ben a Daba­si Járá­si Ügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett testi sér­tés vala­mint a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­var­va elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szemben.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogas-a-sorozoben