Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Iskolai szatír ellen emelt vádat az ügyészség

A 61 éves férfi a vád sze­rint nem sok­kal azután, hogy sza­ba­dult egy hason­ló eset miatt elren­delt házi őri­ze­té­ből, újra sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­ményt köve­tett el; az újabb eset­ben egy álta­lá­nos isko­la udva­ra mel­lett, kis­ko­rú gyer­me­kek előtt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2015. szep­tem­ber 29-én a késő esti órák­ban a XIII. kerü­let, Árpád híd met­ró­ál­lo­más­nál, a met­ró­alul­já­ró kijá­ra­tá­nak köze­lé­ben, nemi vágyá­nak kielé­gí­té­se cél­já­ból sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­ményt vég­zett, miköz­ben meg­szó­lí­tott egy arra járó nőt is, aki azon­nal hívta a rend­őr­sé­get. A vád­lott ezután kocsi­ba ült és elhaj­tott a hely­szín­ről, azon­ban a rend­őrök rövid időn belül elfogták.

A vád­lott a fenti cse­lek­mény miatt több hónap­ra házi őri­zet­be került, ami­ből 2016. feb­ru­ár 1-jén sza­ba­dult. Ezt köve­tő­en 10 napon belül a vád sze­rint újabb hason­ló bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, ez eset­ben kis­ko­rú­ak sérelmére.
Ekkor, 2016. feb­ru­ár 11-én, a dél­utá­ni órák­ban a férfi egy XVI. kerü­le­ti álta­lá­nos isko­la kerí­té­se mel­lett, az udva­ron tar­tóz­ko­dó több, 10 év alat­ti gyer­mek előtt a nemi szer­vét elő­vet­te és sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­ményt vég­zett. Ezután autó­ba ült, és nagy sebes­ség­gel elhaj­tott a hely­szín­ről, a rend­őrök azon­ban pár napon belül elfogták.

A jelen­leg is házi őri­zet­ben lévő - több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő - vád­lot­tal szem­ben a Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratában.