Főoldal » Hírek » Iskolai verekedés miatti vádemelés Békéscsabán

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség 3 rend­be­li könnyű testi sér­tés vét­sé­ge és 2 rend­be­li garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 36 éves bün­te­tett elő­éle­tű békés­csa­bai nővel szem­ben, aki erő­szak­kal akar­ta meg­to­rol­ni a gyer­me­két ért sérel­met. Tár­sá­nak, egy 33 éves bün­tet­len elő­éle­tű békés­csa­bai nőnek 1 rend­be­li könnyű testi sér­tés vét­sé­ge és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt kell felelnie.

A 36 éves nő akkor 10 éves kis­lá­nya és a 33 éves nő 9 és 13 éves fiú­gyer­me­kei egy békés­csa­bai álta­lá­nos isko­la tanu­lói. 2019. szep­tem­ber 19-én ebéd után az isko­la udva­rán a 10 éves kis­lány és a 9 éves kis­fiú között vita ala­kult ki, ennek során a kis­lány eltép­te a kis­fiú póló­ját. Ekkor a kis­fiú védel­mé­re kelt a 13 éves báty­ja, ellök­te test­vé­ré­től a kis­lányt, aki kisza­ladt az isko­la terü­le­té­ről és haza­fu­tott. Pár perc múlva a szü­le­i­vel tért vissza. A 36 éves nő bement az intéz­mény udva­rá­ra és ker­get­ni kezd­te a 13 éves fiút, több­ször felé rúgott, és meg is ütöt­te, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A bán­tal­ma­zott gyer­mek segít­sé­gé­re az isko­la peda­gó­gi­ai asszisz­ten­se sie­tett, hátul­ról meg­fog­ta a nőt, aki erre hát­ra­ütött és az asszisz­tens­nek is 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést oko­zott. Végül egy férfi tanár fogta le az agresszív nőt és vezet­te ki őt az isko­la területéről.

Miköz­ben az isko­lá­ból kive­ze­tett nő az isko­la előt­ti köz­te­rü­le­ten tar­tóz­ko­dott, oda­ér­ke­zett a fiúk édes­any­ja is. A két ter­helt között szó­vál­tás ala­kult ki, amely tett­le­ges­sé­gig fajult. A vere­ke­dés során egy­más haját húz­ták és egy­más fejét több alka­lom­mal is meg­ütöt­ték. Az egyik nő a föld­re is leke­rült. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mind­két ter­helt 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Cse­lek­mé­nyük, kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, sze­mély ellen irá­nyu­ló erő­sza­kos maga­tar­tá­suk alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást vagy ria­dal­mat keltsen.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a ter­hel­te­ket tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hozott bün­te­tő­vég­zé­sé­ben ítél­je el; a bün­te­tett elő­éle­tű 36 éves nővel szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, míg a másik nőt köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­je. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.