Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Iskolatársai között terítette a drogot – fotókkal – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a húszas éve­i­ben járó tamá­si fér­fi­val szem­ben, aki isme­rő­si körét látta el marihuánával.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a fia­tal az egyik sió­fo­ki okta­tá­si intéz­mény­ben tanult. 2021 évtől kez­dett Pécsen havi rend­sze­res­ség­gel - alkal­man­ként 10-20 gramm – mari­hu­á­nát vásá­rol­ni saját fogyasz­tás­ra, továb­bá azért, hogy bará­ta­i­nak, osz­tály­tár­sa­i­nak, illet­ve kol­lé­gi­u­mi tár­sa­i­nak érté­ke­sít­sen a drog­ból, és ezál­tal rend­sze­res bevé­tel­hez jusson.

A vád­lott a kábí­tó­szer­ada­got kipor­ci­óz­ta, alu­mí­ni­um fóli­á­ba, vagy simí­tó­zá­ras tasa­kok­ba cso­ma­gol­ta, majd ada­gon­ként 3000-3.500 Ft/gramm áron érté­ke­sí­tet­te úgy, hogy a fogyasz­tók­kal külön­bö­ző inter­ne­tes üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­sok­kal tar­tot­ta a kap­cso­la­tot. A vád­lott rend­sze­res vásár­lói közül a nyo­mo­zó ható­ság négy sze­mélyt azo­no­sí­tott sike­re­sen, akik vala­mennyi­en tizen­nyolc év alat­ti­ak voltak.

A sió­fo­ki nyo­mo­zó végül 2023 ápri­li­sá­ban csap­tak le az elkö­ve­tő­re, aki­nél az elfo­gá­sa­kor is talál­tak kábítószert.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, pénz­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fotó­kat a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a vád­lot­tól lefog­lalt mari­hu­á­ná­ról és a növé­nyi őrlőről.