Főoldal » Archív » Iskolatársait lopta meg a gimnáziumban

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állít­ja azt a 18 éves lányt, aki 2014. feb­ru­ár 18-án az egyik tata­bá­nyai gim­ná­zi­um­ban három isko­la­tár­sá­nak női öltö­ző­ben lévő pénz­tár­cá­já­ból 4.000-10.000 Ft össze­gű kész­pénzt lopott. A lány - aki a lopá­sok után 5 nap­pal töl­töt­te be a tizen­nyol­ca­dik élet­évét - beis­mer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetését.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - lopás-03-18