Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Iskolatársuk cipőjét vették el erőszakkal – javítóintézetbe kerülhetnek – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt három tizen­éves fia­tal­lal szem­ben, akik egy isko­la­tár­suk cipő­jét sze­rez­ték meg erőszakkal.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor 13 éves fiúk 2022 decem­be­ré­ben egy buda­pes­ti álta­lá­nos isko­la udva­rán oda­men­tek isko­la­tár­suk­hoz,  és a cipő­jét köve­tel­ték. Ami­kor a sér­tett közöl­te, hogy nem adja, az egyik elkö­ve­tő hátul­ról lefog­ta és a két karja alá nyúl­va fel­emel­te, a másik fiú – har­ma­dik tár­suk biz­ta­tá­sa köz­ben – pedig lehúz­ta az áldo­zat cipő­it. A tanár­nő látta a tör­tén­te­ket, ezért oda­ment hoz­zá­juk, rászólt a táma­dók­ra, hogy adják vissza a cipőt. Ennek a fiúk ele­get tet­tek, azon­ban a cipőt ismét meg akar­ták sze­rez­ni. Követ­ték a sér­tet­tet a tor­na­öl­tö­ző­be, és ame­lyi­kük az udva­ron lefog­ta, az öltö­ző­ben fel­emel­te, majd a fal­hoz nyom­ta és meg is ütöt­te. Társa – miköz­ben a har­ma­dik fiú ismét biz­tat­ta – meg­fe­nye­get­te a kis­ko­rút, hogy, ha nem adja oda nekik a cipő­jét, kés­sel meg fog­ják szur­kál­ni. Ezután az öltö­ző­ben tar­tóz­ko­dó egyik diák rászólt a vád­lot­tak­ra, hogy enged­jék el a sér­tet­tet és hagy­ják békén. Ekkor, miköz­ben a vád­lot­tak a sér­tett segít­sé­gé­re siető sze­méllyel vol­tak elfog­lal­va, a meg­tá­ma­dott­nak sike­rült elme­ne­kül­nie az öltö­ző­ből, és segít­sé­get tudott kérni egy tanártól. 

A rab­lás­kor 13 éves vád­lot­tak beszá­mít­ha­tók, és ren­del­kez­nek a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­hez szük­sé­ges belá­tá­si képességgel.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a három fia­talt cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy a Bün­te­tő Tör­vény­könyv­tör­vény sze­rint egy fia­tal­ko­rú­val szem­ben kisza­bott bün­te­tés vagy alkal­ma­zott intéz­ke­dés célja első­sor­ban az, hogy a fia­tal­ko­rú helyes irány­ba fej­lőd­jön, és a tár­sa­da­lom hasz­nos tag­já­vá vál­jon, erre tekin­tet­tel az intéz­ke­dés vagy bün­te­tés meg­vá­lasz­tá­sa­kor a fia­tal­ko­rú neve­lé­sét és védel­mét kell szem előtt tartani.