Főoldal » Archív » Iskolatáskás betörők – előzetesben az elkövetők

A 19 éves és 24 éves gya­nú­sí­tot­tak 2014. feb­ru­ár 23-án a dél­utá­ni órák­ban egy Buda­pest XVIII. kerü­le­ti csa­lá­di ház ajta­ját befe­szí­tet­ték, a házat átku­tat­ták, majd egy ott talált isko­la­tás­ká­ba pakol­ták össze az eltu­laj­do­ní­ta­ni kívánt érté­ke­ket. Az ingat­lan tulaj­do­no­sa haza­ér­kez­ve tet­ten érte a tol­va­jo­kat, akik az abla­kon át pró­bál­tak mene­kül­ni. Egyi­kü­ket a sér­tett­nek sike­rült a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig a hely­szí­nen vissza­tar­ta­nia, a másik elkö­ve­tőt - aki a mene­kü­lés köz­ben még bán­tal­ma­zott is két, őt fel­tar­tóz­tat­ni pró­bá­ló fér­fit - a kerü­le­ti jár­őrök fog­ták el rövid időn belül.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Isko­la­tás­kás betörők