Főoldal » Archív » Ismeretlen támadóra fogták a késelést az élettársak - vádemelés

A vád sze­rint egy 46 éves buda­pes­ti nő egy csa­lá­di vita alkal­má­val egy kés­sel élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tet­te élet­tár­sát, aki­vel együtt ezután azt a tör­té­ne­tet adták elő a rend­őrök­nek, hogy egy ide­gen támadt rá a férfira.

 A vád­lott és a sér­tett élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt egy XXI. kerü­le­ti lakás­ban. Gya­ko­ri­ak vol­tak közöt­tük a vesze­ke­dé­sek, ame­lyek több eset­ben tett­le­ges­sé­gig is fajultak.

A vád­irat sze­rint 2016. feb­ru­ár 05-én a vád­lott ott­hon tar­tóz­ko­dott, a nap folya­mán alko­holt fogyasz­tott. A sér­tett az esti órák­ban érke­zett haza a mun­ká­ból, ezt meg­elő­ző­en ő is italozott.

A sér­tett haza­ér­ke­zé­sét köve­tő­en a felek között ismét szó­vál­tás ala­kult ki. A vesze­ke­dés során a nő dühé­ben fel­ka­pott egy kony­ha­kést, és azzal egy alka­lom­mal, nagy erő­vel hátba szúr­ta a kana­pén ülő és éppen elő­re­ha­jo­ló sértettet.

A sér­tett a szú­rást köve­tő­en nem érez­te a lábát, ettől a vád­lott meg­ijedt, és attól való félel­mé­ben, hogy bör­tön­be kerül, nem hívott segít­sé­get az élet­tár­sá­hoz. A men­tő­ket végül a sér­tett érte­sí­tet­te, miu­tán előre meg­be­szél­ték, hogy a ható­sá­gok­nak azt mond­ják, hogy őt a haza­ér­ke­zé­se­kor a kapu­ban egy isme­ret­len sze­mély szúr­ta meg. A vád­lott ezután a sér­tet­tel  együtt, a hely­szí­nen várta a beje­len­tés­re kiér­ke­ző rendőröket.

A hely­szí­nen intéz­ke­dő rend­őrök a lakás moso­ga­tó­já­ban meg­ta­lál­ták az elkö­ve­tés­hez hasz­nált, vér­rel szennye­zett pen­gé­jű kony­ha­kést, ezt köve­tő­en a vád­lott is és a sér­tett is elis­mer­te a rend­őrök­nek, hogy nem egy isme­ret­len sze­mély, hanem a nő szúr­ta meg a sértettet.

A sér­tet­tet a men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol azon­nal meg­mű­töt­ték. Az álta­la elszen­ve­dett szúrt gerinc­sé­rü­lés élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek tekinthető.

A nővel szem­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.