Főoldal » Hírek » Ismeretlenekbe kötött bele, többször bántalmazott, zsarolt a 22 éves férfi - Videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Öt bűn­cse­lek­mény a vád a 22 éves fér­fi­val szem­ben: minő­sí­tett zsa­ro­lás kísér­le­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, garáz­da­ság vét­sé­ge, könnyű testi sér­tés vét­sé­ge. Több eset­ben bűn­tár­sa­i­val követ­te el a bűncselkeményeket.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a férfi 2018-ban elvet­te egy isme­rő­se nad­rág­ját, majd miu­tán a sér­tett azt vissza­vet­te tőle, ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet. Ezt köve­tő­en 5.000 forin­tot köve­telt a sér­tet­től a saját nad­rág­já­ért. Miu­tán a sér­tett nem fizet­te ki az össze­get, néhány nap­pal később a vád­lott és egy ukrán állam­pol­gár­sá­gú társa meg­ölés­sel fenye­get­ték a sér­tet­tet, arra akar­ták kény­sze­rí­te­ni, hogy kol­dul­jon, majd az ukrán állam­pol­gár­sá­gú sze­mély is ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet. A sér­tett végül oda­fu­tott az utcán jár­őrö­ző rend­őrök­höz és tőlük kért segítséget.

A férfi néhány hét­tel később össze­tű­zés­be került egy dohány­bol­ti alkal­ma­zot­tal Győr­ben, aki­nek a védel­mé­re kelt egyik vásár­lót neki­fu­tás­ból lefe­jel­te. Ekkor a ter­helt másik két társa is bekap­cso­ló­dott a garáz­da­ság­ba: „mi van, mi van?” kér­dés­sel egyi­kük meg­pró­bál­ta meg­üt­ni a vásár­lót, míg mási­kuk elha­jí­tott egy kukát.

2018 őszén a férfi egy győri üzlet előtt mez­te­len fel­ső­test­tel, zavart álla­pot­ban inzul­tál­ni kezd­te az arra járó­kat, egyi­kük­nek neki­ment, trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta, a mási­ku­kat leszú­rás­sal fenye­get­te, egy fér­fit pedig meg is ütött. Ezt köve­tő­en az oda érke­ző biz­ton­sá­gi őrö­ket is pro­vo­kál­ta, majd egy beton­osz­lop­ba kezd­te verni a fejét. Végül, a kiér­ke­ző rend­őrök lát­tán elfu­tott a helyszínről.

A fér­fit a bíró­ság külön­bö­ző bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már öt alka­lom­mal elítél­te. Vele szem­ben 12 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal és a zsa­ro­lás kísér­le­té­ben részt vevő tár­sá­val szem­ben – akik egyéb­iránt más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sü­ket töl­tik – vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, míg a cso­por­tos garáz­da­ság­ban részt vevő másik két fér­fi­val szem­ben köz­ér­de­kű munka és elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az eljá­rást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog hozni az ügyben.

Az egyik elkö­ve­tés­ről készült videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: