Főoldal » Hírek » Ismerőse adatait diktálta be a rendőrnek - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség hamis vád és közokirat-hamisítás miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki köz­úti ellen­őr­zé­sek során két­szer egy rá erő­sen hason­lí­tó isme­rő­se ada­ta­it dik­tál­ta be az intéz­ke­dő rend­őrök­nek, ráadá­sul a sza­bály­sér­tést elis­mer­ve, nevé­ben a köz­igaz­ga­tá­si bír­ság kisza­bá­sá­ról szóló tájé­koz­ta­tót is aláírta.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti nő 2020. már­ci­us 30-án úgy köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val Kis­kun­fél­egy­há­zán, hogy veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, továb­bá a biz­ton­sá­gi öve sem volt bekap­csol­va, ami­kor a Kis­kun­fél­egy­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei köz­úti ellen­őr­zés cél­já­ból meg­ál­lí­tot­ták. A vád­lott az intéz­ke­dés során egy rá erő­sen hason­lí­tó isme­rő­sé­nek sze­mé­lyi ada­ta­it és lak­cí­mét adta meg a saját­ja helyett.

A bedik­tált valót­lan ada­tok alap­ján a jár­őrök a hely­szí­nen kitöl­töt­tek egy köz­igaz­ga­tá­si bír­ság kisza­bá­sá­ról tájé­koz­ta­tót, amellyel ezt az isme­rőst 15.000 forint köz­igaz­ga­tá­si bír­ság­gal súj­tot­ták, vala­mint vele szem­ben 3 köz­le­ke­dé­si elő­éle­ti bün­te­tő­pon­tot is kiszab­tak.  A vád­lott a sza­bály­sér­té­sek elkö­ve­té­sét elis­mer­te, a tájé­koz­ta­tót az isme­rős nevé­ben alá­ír­ta és a kész­pénz átuta­lá­si meg­bí­zást is átvet­te a rendőröktől.

Ezt köve­tő­en a vád­lott – a jár­őrök nyo­ma­té­kos fel­hí­vá­sa elle­né­re - tovább foly­tat­ta a köz­le­ke­dést, ami­kor egy óra múlva ismé­tel­ten köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták.  Ekkor ismét ugyan­ezen isme­rő­se sze­mé­lyi ada­ta­it dik­tál­ta be a rend­őrök­nek. A jár­őrök­nek azon­ban a fény­ké­pes sze­mély­nyil­ván­tar­tás ada­tai alap­ján kéte­lye támadt a vád­lott tény­le­ges sze­mély­azo­nos­sá­gát ille­tő­en, ezért elő­ál­lí­tot­ták és fel­szó­lí­tot­ták, hogy adja meg valós sze­mé­lyi ada­ta­it. A nő még ekkor sem a saját, hanem uno­ka­test­vé­re ada­ta­it adta meg. Végül csak a rend­őrök több­szö­ri fel­hí­vá­sá­ra közöl­te való­di sze­mé­lyi adatait.

A vád­lott azzal, hogy saját ada­tai helyett más léte­ző sze­mé­lyek ada­ta­it adta meg a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök­nek, két isme­rő­sét is hami­san vádol­ta sza­bály­sér­tés elkövetésével. 

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű nőt hamis vád vét­sé­gé­vel és közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A sza­bad­lá­bon lévő vád­lott ügyé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.