Főoldal » Archív » Ismerőseit, rokonát verte át a csaló férfi - Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy mély­kú­ti fér­fi­vel szem­ben, aki idén tavasszal hely­bé­li isme­rő­se­i­től, roko­ná­tól valót­lan tör­té­ne­tek­kel pénzt csalt ki.

 Az 50 éves mély­kú­ti férfi mun­ka­hellyel, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, édes­ap­ja eltar­tá­sá­ban élt, ezért elha­tá­roz­ta, hogy csa­lás­ból rend­sze­res haszon­ra tesz szert. Ennek érde­ké­ben a vád­lott három hely­bé­li isme­rő­sé­től és egy roko­ná­tól követ­ke­ze­te­sen 20-20.000,- Ft-ot kért köl­csön külön­bö­ző valót­lan tör­té­ne­te­ket elő­ad­va. A vád­lott­nak nem állt sem mód­já­ban, sem szán­dé­ká­ban a pénz vissza­fi­ze­té­se. Mind­annyi­szor azt ígér­te köl­csön­adó­i­nak, hogy amint haza­ér­ke­zik édes­ap­ja vidék­ről, azon­nal vissza­ad­ja a köl­csönt. A sér­tet­tek az isme­ret­ség­re és a vád­lott szü­le­i­re tekin­tet­tel adtak pénzt a vádlottnak.

Elő­ször 2016. feb­ru­ár végén keres­te fel a vád­lott egy hely­bé­li isme­rő­sét, aki­től valót­la­nul rend­őri intéz­ke­dés­re hivat­koz­va egy nap alatt két­szer is kért 20-20.000,- Ft-ot, majd egy hét múlva továb­bi 20.000,- Ft-ot a vissza­fi­ze­tés ígé­re­té­vel. Pár nap múlva ugyan­er­re kért és kapott pénzt a vád­lott az egyik roko­ná­tól is. Másik isme­rő­sé­től autó­men­tő­re kért pénzt azt állít­va, hogy édes­ap­ja autó­já­val elütött egy őzet. A vád­lott még egy tele­fon­be­szél­ge­tést is szín­lelt annak érde­ké­ben, hogy az álta­la elő­adott tör­té­net még hite­le­sebb­nek tűn­jön. A negye­dik sér­tet­tet azzal tévesz­tet­te meg a vád­lott, hogy az eső­zés miatt elakadt trak­tor­ja men­té­sét és a nap­szá­mo­sa­it kell sür­gő­sen kifi­zet­nie. A vád­lott édes­ap­ja mit sem tudott fia ügy­le­te­i­ről. A vád­lott emel­lett 2016. május köze­pén kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő, ún. penta kris­tályt szer­zett és fogyasz­tott el.

A vád­lott koráb­ban több­ször volt bün­tet­ve, a fenti bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en egy évvel kezd­te meg, ezért külö­nös vissza­eső­nek minősül.

Az ügyész­ség a fér­fit több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás­sal és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, amely 4 és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Kecs­ke­mét, 2016. októ­ber 4. napján

Dr. Náná­si Lász­ló sk. főügyész

2016. 10. 04 Bács-Kiskun